Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17389/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,930
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลปากคาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ด้วยจังหวัดบึงกาฬมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๓! แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ก็. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาก็รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาชาศิลปกรรม ทางช่างท้นตกรรม หรือประกาศนียบัตร วิชาช่างทันตกรรม ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทางช่างทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างทันตกรรม หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอยำง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท้ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
๒) จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
๓.๒ ด้านการบริการ
๑) ให้ความร้ คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้มีความรั1นการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้ ๒) ประสานงานการทำงานรืวมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการสมัคร ได้ทางเว็บไซต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 9 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Comments

comments