Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ 10 ส.ค. -17 ส.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17391/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. – 17 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพืชศาสตร์
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ร่วมปฏิบ้ติงานกับนักวิชาการ
เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ
เช่น การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร
การควบคุมตามกฎหมาย
ที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ
การผลิตพันธุพืช เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการ ทางการเกษตรเบื้องต้น
–    พันธุศาสตร์และชีววิทยาเบื้องต้น
–    ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจ
–    ความรู้ด้านอารักขาพืชเบื้องต้น
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้รอบตัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การบริการที่ดี
๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๓. การทำงานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. ความถูกต้องของงาน

วิธีการสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – 17 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

Comments

comments