Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://ehenx.com/17380/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 21,000-25,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมหม่อนไหม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ประจำส่วนกลางชองกรมหม่อนไหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมหม่อนไหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติงานกองแผนงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000-25000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และมีประสบการณ์ในการทำงานตามตำแหน่งที่ประกาศ ไม่น้อยกว่า 15 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

1.ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงมาก
2.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการของกรมหม่อนไหม เพื่อวางแผนการจัดทำแผนงบประมาณ แผนโครงการพิเศษ/โครงการต่างประเทศให้เป็นไปตามนโยบาย
3.ศึกษา วิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการให้บรรลุและเป็นไปตามแผนที่กำหนด
4.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลรายละเอียดงบประมาณ จัดทำแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาและให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่กำหนดไว้
6.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านหม่อนไหมกับต่างประเทศ
7.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ – ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างกรมหม่อนไหม – ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีภายในและต่างประเทศ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมไหมแพรวา อาคาร ๕ ชั้น

กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม เลขที่ ๒๑๗๕ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 15 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมหม่อนไหม

แผนที่ file 1

Comments

comments