Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ลิงค์: https://ehenx.com/17381/ หรือ
ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-23,430
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง (ครั้งที่ ๓)

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับที่ ๒) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายส่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23430- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายสัตวแพทย์

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
(๒) ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
สัตวแพทย์มีบทบาทที่สำคัญในด้านการตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตร และวิจัยโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวซ้อง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนี่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลดิมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายสัตวแพทย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) การตรวจรักษาและช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่าทะเล โลมาและวาฬ พะผูน ที่เจ็บป่วยเกยตื้น หาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ตามหลักการทางสัตวแพทย์ เพื่อยืนยันเชื้อก่อโรคหรือชนิด ของโรคสัตว์ รวมทั้งการชันสูตรขากสัตว์ทะเลหายาก เพื่อหาสาเหตุการตาย สำรวจโรค หาแนวทางการ แก้ปัญหาที่เกิดชื้น หรือเพื่อการเฝ็าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ป่าต่อไป
(๒) ประสานงานกับผู้พบสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการรับและ จัดการสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น และให้คำแนะนำในการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น (กรณีสัตว์ทะเลเกย ตื้นมีชีวิต) และคำแนะนำการเก็บรักษาซากสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเบื้องต้น (กรณีซากเกยตื้น) ในพื้นที่อ่าวไทย และอันดามัน
(๓) การดูแลสุขภาพและฟินฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ๊ในที่เลี้ยง หรือในที่ พักข้น ให้มีสุขภาพที่ดีและเป็นไปตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์
(๔) ศึกษา ค้นคว้า ด้านการตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในธรรมชาติ การศึกษาพัฒนา เทคนิคและวิธีการตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบถึงข้อมูลและตระหนักถึงความสำคัญ
(๕) การทำงานในงานด้านการจัดการแหล่งวางไข่เต่า การเพาะเลี้ยงอนุบาลลูกเต่าทะเลเพื่อ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยจะมีการดูแลรักษาสุขภาพเต่าทะเล และดูแลการจัดการเลี้ยงอย่างถูกต้องและ เหมาะสม
(๖) การดำเนินงานโครงการวิจัยด้านสัตวแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากดังเช่น การศึกษา ผลกระทบขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากการตรวจวิเคราะห์หาสารพิษโลหะหนัก และสารชีวพิษที่อาจปนเข้อน ในเนื้อเยื่อสัตว์ทะเลหายากการศึกษาพยาธิ และพยาธิสภาพที่พบในสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นเป็นต้น
(๗) การช่วยศึกษา วิจัย ค้นคว้าและทดลองโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของ การเฝัาระวังโรคระบาด โรคอุบัติใหม่อุบัติซํ้าโรคสัตว์สู่คน การวางยาสลบ การผ่าซาก การเก็บตัวอย่าง ในธรรมชาติ รวมทั้งเรื่องของระบาดวิทยา
(๘) การให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากและแนวทางการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากให้กับ ประซาชนทั่วไป และสร้างเครือข่ายการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
(๙) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๑๐) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ให้คำแนะนำ จัดทำสื่อสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูล ถ่ายทอดเทคโนโลยี เกี่ยวกับหลัก วิชาการสัตวแพทย์ และงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
(๑๒) ให้บริการในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(๑) บริหารจัดการข้อมูล การประมวลผล การปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
(๒) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความ ต้องการและเหมาะสมต่อสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
(๓) วิเคราะห์ความต้องการควบคุม กำกับ บริหารจัดการ เขียนขุดคำสั่งตามข้อกำหนด ของระบบงานประยุกต์ เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานประยุกต์สำหรับ web site, web application และ mobile application และระบบข้อมูลdatabase เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และสามารถทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไข ข้อผิดพลาดของคำสั่งได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
(๔) บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ไต้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
(๕) ตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
(๖) ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากลื่อออนไลน์ การสรุปข้อมูล การออกแบบและจัดทำสื่อ รูปภาพ คลิปวิดีโอที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
(๗) จัดทำคู่มือระบบคู่มือผู้ใช้ เป็นวิทยากรผึเกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๘) ให้คำปรึกษาแนะนำแถ่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้ระบบงาน เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments