Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17379/ หรือ
ตำแหน่ง: นักตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักตรวจสอบภายใน

๑. สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี
๒. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ด้านการบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักตรวจสอบภายใน

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรอง ราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี ควบคุมเอกสาร ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ การปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุ ในคลังพัสดุ การใช้และการเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบ รายละเอียดงบประมาณรายได้ รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืมและการจ่ายเงิน ทดรองราชการ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่าง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๒) จัดทำรายงานการตรวจสอบรายเดือนเพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน
(๓) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผล ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(๔)ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เข่นให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาฟิกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามทีกำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานทีเกียวข้อง เพือสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(ด) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านตรวจสอบภายใน รวมทังตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ทีเป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ภาระงานหลัก
ด. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ด.๑ ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผน
ด.๒ ดำเนินการจัดทำกระดาษทำการ
ด.๓ ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓. การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ
๔. การตรวจสอบเงินกองทุน
๕. การประเมินตนเองในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๖. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
๓!. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
๘. บริการวิชาการ
๙. การวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๑๐.การประสานงาน
๑๑. การให้คำปรึกษาและพัฒนาข้อมูล
๑๒.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักตรวจสอบภายใน

สอบข้อเขียน / ปฏิบัติ ๑. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๒. วิชาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการ –    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ –    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๒ –    ระเบียบงานสารบรรณ

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที เว็บไซต์ งานบริหารงานบุคคล http://president.kru.ac.th/hr/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และหลักฐานการโอน เงินค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี71190 ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 9 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยืดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก (ไม่เกิน วันสุดท้ายของการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสารครบถ้วน พร้อมทั้ง โอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และหลังจาก ผู้สมัครนำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ล่งไปที่ E-mail: siraporn@kru.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แผนที่ file 1

Comments

comments