Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17378/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาชาวิชา หนึ่งทางคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไต้ไม่ตํ่ากว่านในทางที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วย
เครื่องจักรไม่ตํ่ากว่า ๖ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่Iด้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบติการ
(๑) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
(๒) ประมวลผลและปรับปรุงแล้Iขแพืมข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ลูกต้องแม่นยำและท้นสมัย
(๓) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ลูกต้องตรง ตามความต้องการและสภาพการใข้งานของหน่วยงาน
(๔) เซียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้ วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แกไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างลูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(๖) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และ ตรงตามความต้องการชองหน่วยงาน
(๗) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
(๘) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้ง ระบบเครื่อง เพื่อให้1ด้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
(๙) ช่วยตรวจสอบ สืบด้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย ไม่เหมาะสม ซัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ชองข้อมูลหรือระบบ
(๑๐) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การ ออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่Iด้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทำคู่รอระบบและคู่มือผู้ใซ้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์!ด้ด้วย ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ดำเนินการฟิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
(๓)ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก!ชและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

๑) ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายสารสนเทศ เกี่ยวลับการศึกษา
วิเคราะห์ระบบงานการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบงานคอมพิวเตอร์
๒) ปฏิบัติงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศด้านการบริหารและบัญชีเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อวางแผน ออกแบบ และทดสอบระบบงานต่าง ๆ
๓) วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนโปรแกรมระบบงานย่อยเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจ และเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน รวมถึงการจัดการตารางข้อมูลสถิติทางการเงินเพื่อการจัดทำรายงาน
และงานวิจัย    ๔) จัดทำคำสั่งในการประมวลผล และวิเคราะห์การใช้ข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสม
กับลักษณะงาน
๕) ดูแลและพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบการสอบบัญชี และโปรแกรม ระบบงานบริหารของกรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และผู้ใช้งาน
    ๖) ตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและการ
ปฏิบัติงานของกรม    ๗) ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแชมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวช้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ (ต่อ) ๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา Website, Web.Application, Mobile.Application..และการบริหาร จัดการฐานข้อมูล เข่น PHP, HTML, Javascript, css, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle ๔) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
สมรรถนะ ๑) การคิดวิเคราะห์ ๒) การตรวจสอบความถกต้องตามกระบวนงาน ๓) การดำเนินการเซิงรุก


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.และพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ๓) ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูล และการใช้ชุดคำสั่งการบริหารจัดการฐานข้อมูล ๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ๕) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบ สารสนเทศและฐานข้อมูล ๖) ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
สมรรถนะ ๑) มนุษยสัมพันธ์ ๒) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ๓) ความสามารถในการสื่อสาร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments