Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2565

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://ehenx.com/17329/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ,จันทบุรี,สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ I ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำสำนักงาน

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ
๔. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office


พนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา
พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ รายงาน
ประกาศ คำสั่ง แบบฟอรมและเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้งสามารถบริหาร จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประวัติให้เป็นระบบรวมถึงตรวจสอบความ ถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ทีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญลงทะเบียนและเก็บหลักฐานและเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงิน จากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวม รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงบประมาณ และการขออนุมัติเงินงบประมาณ ช่วยทำ บัญชีบางประเภท เช่น บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำสำนักงาน

ความรู้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐


พนักงานการเงินและบัญชี

ความรู้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ความสามารถ
– ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม ตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ ฟ้ายอำนวยการ    
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี    1๑๓๙/๙ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฟ้ายอำนวยการ    
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล    ศาลากลางจังหวัดสตูล ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล

กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสรรพสามิต

แผนที่ file 1

Comments

comments