Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ส.ค. -5 ส.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17331/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร,นายช่างเครื่องกล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ส.ค. – 5 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาวิชาเกษตรศาสตร์
สาชาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางการเกษตร


นายช่างเครื่องกล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างกลโลหะ ทางโลหะอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคการผลิต ทางช่างอุตสาหกรรม ทางช่างเทคนิคโลหะ ทางช่างโลหะ ทางเครื่องกลเกษตร ทางเครื่องจักรกลเกษตร


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการเลขาบุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการเกี่ยวกับงาน ด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฏหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุพืช เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

ปฏิบตงานด้านช่างเครื่องกล เกี่ยวกับการสร้างชิ้นส่วน ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแชม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องยนต์ เครื่องกลโรงงาน เครื่องจักรกล การเกษตร ยานพาพนะ รวมทั้งสำรวจ รวบรวมข้อมูล ด้านเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อจัดทำฐาน ข้อมูล สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี หรืองานงบประมาณ เช่น การตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี จัดทำรายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี รวบรวม จัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และห้องปฏิบัติการด้านการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานที่ปฏิบัดิ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้
๒. การบริการที่ดี
๓. การคิดวิเคราะห์
๔. การทำงานเป็นทีม


นายช่างเครื่องกล

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ด้านช่างเครื่องกล
๒. ทดสอบความรู้ด้านช่างยนต์
๓. ทดสอบความรู้ด้านเครื่องจักรกลเกษตร
๔. ทดสอบความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ
๒. การบริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
๔. การทำงานเป็นทีม


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการเงิน การบัญชี การคลัง หรือความรู้ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิปีติ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ,
๒. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม
และจริยธรรม
๓. การทำงานเป็นทึม
๔. ความถูกต้องของงาน
๕. การคีดวิเคราะห์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

Comments

comments