Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -2 ส.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17328/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 2 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุดรธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยจังหวัดอุดรธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเข้นพมักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ฉะนั้น อาดัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖๑ พฤศจิกายน ๖๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฟวช.) หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศมืำบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียน อ่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ใบสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ – สาซาบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงินและการธนาคาร การบัญชี พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ไดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เซ่น
&.) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประซาขนทั่วไป
๒) แนะนำ ส่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่นๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการ
ตำเนินการสหกรณ/กลุ่มเกษตรกร
นันทิกบัญฃีฃั้นด้นให้เป็นปัจจุบัน
๔) แนะนำ ช่วยเหลือ ไห้คณะกรรมการ
ดำเนินก 1รสหกรณ/กลุ่มเกษตรกร
ชัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียด
ประกอบให้แล้วเสร็จ
๕) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานสหกรณ์
๖) แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
สนับสนนจากภาครัฐ
๗) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประซาชนทั่วไป
๘) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเครษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการคำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
๑๐) แนะนำ ส่งเสริม การดำเนินการต่างๆ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑๑) ช่วยปฏิบัตงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

๑) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
๒) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
๓) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
๔) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน
๕) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
๖) มีความรู้ความสามารถในการ ใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๗) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๘) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับ งานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบ
มุ่งผลส้มฤทธึ้ บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 2 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

Comments

comments