Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-20 ก.ค. 2565

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/17288/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศไทยประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบข้อ ๔ ของข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนและลดขั้นเงินเดือน และกำหนด อัตราเงินเดือนพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม ประกอบระเบียบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุในตำแหน่งว่างของการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๖๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๖ สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๔ อัตรา อัตราเงินเดือน ๑๔,๐๐๐ บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ชั่วโมง)
วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ภาควิชาการ (๒๐๐ คะแนน ให้เวลา ๓ ชั่วโมง)
วิชาพิเศษเฉพาะหน้าที่ ความรู้หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้น ภาคปฏิบัติการ (๑๐๐ คะแนน เวลาตามความเหมาะสม) สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานพนักงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments