Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -9 ส.ค. 2565 รวม 58 อัตรา,

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลิงค์: https://ehenx.com/17286/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 58
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 9 ส.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 31 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นิติกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิซาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ
๑) รวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประขาชน
๒) ร่วมวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด
๓) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อนำมาประยุกต์ใข้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ภัยพิบัติและบริบทแวดล้อมของพื้นที่
๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
๑) ร่วมวางแผนการจัดทำและฟิกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นไป ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด รวมทั้งให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ
๒) สนับสนุนการติดตามและประเมินผลสัมฤทธการดำเนินการตามแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเพื่อนำมาปรับปรุงและทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ค. ด้านการประสานงาน
๑) สนับสนุนการประสานงานและดำเนินการร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด _๒) ร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓) ช่วยดำเนินการในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาทรัพยากร ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้งการพินฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก็ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว
ง. ด้านการบริการ
๑) ช่วยให้คำแนะนำ และตอบปัญหา ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ในการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
๒) สนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใข้ประโยชน์ได้ต่อไป


นิติกรปฏิบัติการ

ก. ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเพื่อประกอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานคดีและนิติกรรมสัญญาในส่วนของการดำเนินการในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง ที่เกี่ยวข้อง กับกรม คดีของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ซึ่งปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ การดำเนินการ ทางอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมเพื่อให้การดำเนินการเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
๒) รวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง ที่รับผิดชอบและการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวช้องกับกรมรวมทั้ง การให้ความเห็นเบื้องต้นในช้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงในการดำเนินการที่เกี่ยวกับคดีปกครองและการดำเนินการ ทางนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
๓) ช่วยให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะตอบข้อหารือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย ดีความกฎหมาย เบื้องต้นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
๔) รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางในการปฏิบัติงาน การติดตามผลการดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีปกครอง และการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญา รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดไว้
๕) ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กองกฎหมาย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
ข. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของกองกฎหมาย หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
ค. ด้านการประสานงาน
๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย^ง. ด้านการบริการ
๑) ร่วมให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ของงานคดีและนิติกรรมสัญญาของกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
๒) ช่วยจัดการประชุมหรือถ่ายทอดความรู้ นิเทศงาน การจัดอบรม สัมมนาหรือกิจกรรม เกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในหน่วยงาน เพื่อให้มี ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานใต้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
๓) ร่วมพัฒนางานวิชาการทางด้านคดีและนิติกรรมสัญญา การผลิตเอกสาร ตำรา คูมือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาเพื่อช่วยให้การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับงานคดีและนิติกรรมสัญญาเป็นไปอย่างทั่วถึงและ เป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ก. ด้านการปฏิบัติการ
๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อใท้งานเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด
๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณประจำปีของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๓) ตรวจสอบความลูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน และเอกสารทางการเงินในการขอรับเงิน ข่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในการใช้งบกลางและเงินทดรองราชการ รวมทั้งใบสำคัญการขอโอนเงินขดใช้เงินทดรอง ราชการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
๔) รวบรวมและจัดเก็บรักษาเอกสารและใบสำคัญทางการเงินและเอกสารในการให้ความช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อการใช้งานและการค้นหาที่ง่ายและสะดวกต่อการสืบด้นและอ้างอิง
๔)ดำเนินการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ■จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีประสิทธิภาพและปฏิบัติถูกต้อง ตามระเบียบปฏิบัติชองทางราชการ
๖) บันทึกการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ ตลอดจนรายการใช้จ่ายเงินคงเหลือ และสรุปรวบรวมรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
๗) จัดทำทะเบียนคุมรายรับ – จ่ายเงินบริจาคและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย และรวบรวม รายละเอียดข้อมูลสิ่งของสำรองจ่าย เพื่อให้การตรวจสอบ จัดหา เก็บสำรอง และการแจกจ่ายสิ่งชองสำรองจ่าย เป็นไปอย่างมีระบบ
๘) จัดทำรายการประเมินค่าความเสียหายที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงจากเหตุสาธารณภัย โดยจำแนกแยกตามประเภทรายการ
๙)รวบรวมจัดทำทะเบียนจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด
๑๐) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
ข. ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงในเบื้องต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับ รองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญแกผู้ที่สนใจ
๒) ประสานงานในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยน ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซัเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที,เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที1แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
–    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
–    แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๒) ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ
๓) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยชองประเทศไทย และของโลก
๔) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๕) ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ    /
๖) ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Q
ส่วนที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การวางแผนและจัดทำโครงการ การติดตาม และประเมินผล การบริหารเซิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
๒) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) ระเบียบก,ระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๖๒ร์;


นิติกรปฏิบัติการ

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบซัอเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เช่น
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
–    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
–    แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๒) ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ
๓) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และของโลก
๔) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๕) ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ    /
๖) ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ข้อสอบแบบอัตนัย (คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน)
ที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
๒) ประมวลกฎหมายอาญา
๓) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
๔) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความอาญา
๕) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่ง
,๖) พระราชบัญญัติจัดตั้งคาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
๗) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกั!ขเพิ่มเดิม
๘) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๙) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑๐) ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑๑) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเซียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราขการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายทั่วไป และกฎหมายทีเกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เข่น    . .
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไชเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แกั1ขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
–    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓
–    แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
๒) ความรู้เกี่ยวกับการงบประมาณ
๓) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และของโลก
๔) ความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๕) ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
๖) ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่วนที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑) ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี การเงิน การคลัง การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การจัดทำงบประมาณ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ
๒) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๕) ระเบียบฎระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อข่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒&

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 9 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments