Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.นครนายก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ก.ค. 2565

สนจ.นครนายก

ลิงค์: https://ehenx.com/17289/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นครนายก เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ จังหวัดนครนายก โดยอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตาม ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติงานพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
๓. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ ใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูล การคำนวนข้อมูล และนำเสนอรายงานได้เป็นอย่างดี
๕. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายด้านการจัดสวัสดิการสังคม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาสังคม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ให้คำแนะนำแก่องค์การสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบการขอรับการสนับสนุน
เงินกองทุนฯ การเขียนโครงการด้านสวัสดิการสังคม การดำเนินโครงการตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด
๒. ประสานและส่งเสริมให้องค์การสวัสดิการสังคมจัดทำโครงการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หรือแก้ไขปัญหาสังคมในจังหวัด
๓. ติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนล่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๔. รวบรวม บันทึก ข้อมูลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนล่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาคและระบบปกติ ในฐานข้อมูล Back office ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๕. ปฏิบัติหน้าที่ช่วยฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจังหวัด
๖. ประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนนำเงินเข้า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
๗. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและงานอื่นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิมที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘. ปฏิบัติการร่วมกันหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักพัฒนาสังคม

©. การประเมินครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน ส่วนที่ ๑ ภาควิชาความรู้ความลามารถทั่วไป ๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ชองมนุษย์ งานสวัสดิการสังคม ๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓) เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ส่วนที่ ๒ ภาควิชาความรู้ความลามารถเฉพาะตำแหน่ง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานที,เกี่ยวข้องกับ กองทุนล่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เช่น –    การประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำแกองค์การสวัสดิการสังคม เพื่อเข้าสู,ระบบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบปกติและ ระบบกระจายๆ และการเขียนโครงการด้านการจัดสวัสดิการสังคม –    ลักษณะโครงการและค่าใช้จ่ายที่กองทุนล่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมให้การสนับสบุน –    อำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัด สวัสดิการสังคม –    เกณฑ์การพิจารณาโครงการ –    การให้คำแนะนำแก,องค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับสนับสบุน เงินกองทุนในการปฏิบัติตามสัญญา และมติของคณะกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม หรือคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม –    การติดตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุน และการวัดความสำเร็จ ของโครงการ
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ ๑) – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ตอการดำเนินงานกองทุน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นจากการสัมภาษณ์ รวมทั้งความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ การคิดวิเคราะห์และการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้า การแสดงความคิดเห็น ทัศนคติ แนวคิด และความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นครนายก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สนจ.นครนายก ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 – 19 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สนจ.นครนายก

แผนที่ file 1

Comments

comments