Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ก.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17290/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศชังหวัดสงขลา

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่ว!.ป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

ด้วยชังหวัดสงขลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัด สำนักงานสหกรณ์ชังหวัดสงขลา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการชัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และ คำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการ บริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการชังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสหกรณ์

ได้ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – ทางธุรกิจการเกษตร หรือ – ทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือ – ทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือ – ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือ – ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ – ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ – ทางการสหกรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงาน ด้านการกำกับ ส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร, ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งการจัดตั้ง สหกรณ์ การบริหารจัดการ การบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจ และการตลาดของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้คำแนะนำแก’บุคลากร สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถดำเนินงานและพึ่งพาตนเองได้
๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา ให้คำปรึกษา ตอบข้อร้องเรียนในเบื้องต้น และปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน สหกรณ์ การควบสหกรณ์ การแยก และการ เลิกสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแกสหกรณ์ และ การกรอกใบสำคัญรับจดทะเบียน รวมถึงการ ชำระบัญชี การแกไขเพิ่มเดิมข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การ แก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนาย ทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขอย่าง มีประสิทธิภาพ และเพือให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง
๓) ร่วมวิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับ การ วางแผน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การ ชำระหนี้ของสหกรณ์ให้สามารถชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที1กำหนด และตรงตาม วัตถุประสงค์การกู้เงินกองทุนที่อยู่ในความ รับผิดชอบของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ ข้อแนะนำในการวางแผนการชำระหนี้ การขอ ผ่อนผันชำระหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ พ”ฒนาสหกรณ์ในในี้นทีโครงการเพื่อ พระราชดำริ โครงการหลวง โครงการเพื่อ ความมั่นคง โครงการในนี้นที,เฉพาะ และ โครงการอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาที่ ยั่งยืน๕) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา และ ตรวจสอบเกึ ยวกับข้อมูลและเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ การออกหนังสือหรือยกเลิกหนังสืออบุญาตให้ สมาชิกทำประโยชนไนที่ดิน ให้แก,ราษฎรใน เขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครอง ชีพ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องการนิคมสหกรณ์ ไว้ถูกต้อง
๖) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบ สหกรณ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการ พัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนา สหกรณ์แห่งชาติ เท้อเสนอนโยบายและ กิจกรรมการพัฒนาสหกรณ์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
๗) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ เกยวกับการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อ ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสหกรณ์

๑) ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การสหกรณ์
๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการ ครองชีพ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด การบริหารการเงิน และความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายและ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และด้าน ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
๕) ความรู้ในการใช้ภาษา ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล การเขียนหนังสือราชการ การสื่อสาร การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ การมองภาพองค์กรรวม การลีบเสาะ หาข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต์องของ กระบวนงาน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
๖) มีความกู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็น เกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ
๗) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงาน ที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ้ บริการที่ดี การสั่งสมความเซียวชาญในงาน จริยธรรม ความร่วมแรงร่วมใจ บุคลิกภาพ พ่วงทีวาจา และทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 – 20 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

Comments

comments