องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 มิ.ย. 2565 รวม 31 อัตรา,

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 มิ.ย. 2565 รวม 31 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การเภสัชกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16979/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกร,นักการตลาด,เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 21,250-
อัตราว่าง: 31
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชคาสตรบัณฑิต เพื่อบรรจุเป็นพนักงานทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 จำนวน 33 อัตรา สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกร

อัตราว่าง : 25 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักการตลาด

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกร

วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต


นักการตลาด

วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต


เจ้าหน้าที่พัสดุ

วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. เภสัชกร 5 (0320) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์กลุ่มยาฉีดใน หัวข้อ Sterility Test, Bacterial Endotoxins test, Bioburden Test, Potency Test การตรวจสอบ คุณภาพทางจุลชีววิทยา และประสิทธิภาพนี้ายา ฆ่าเชื้อ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เภสัชกร 5 (0954) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 2 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทาง จุลชีววิทยาของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป จัดทำ Method Verification ตรวจสอบ คุณภาพทางจุลชีววิทยา ตรวจสอบคุณภาพของ อาหารเลี้ยงเชื้อ ทดสอบประสิทธิภาพของนี้ายา ฆ่าเชื้อ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เภสัชกร 5 (0655) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนและประสานงาน การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การควบคุมการเปลี่ยนแปลง ระบบการแกไขป้องกัน (CAPA System) จัดการด้านข้อร้องเรียนของลูกค้า ยาคืน และยา Recall จัดทำทบทวนคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ PQR และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย
5. เภสัชกร 5 (1624) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 1 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการอนุมัติ ปล่อยผ่านยาเพื่อจำหน่าย จัดทำดูแลระบบ Quality Management System ของการผลิตยาเม็ด จัดเตรียมข้อมูล เพื่อยื่นแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนยา กลุ่มยาเม็ด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การตรวจประเมิน GMP และการประสานงานเพื่อ ติดตามการแกไขปัญหาที่พบจากการตรวจประเมิน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. เภสัชกร 5 (1450) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการอนุมัติ ปล่อยผ่านยาเพื่อจำหน่าย จัดทำดูแลระบบ Quality Management System ของการผลิต และจัดเตรียม ข้อมูล เพื่อยื่นแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนยา กลุ่ม ยานํ้า ยาครีม ยาขี้ผึ้ง และยาปฏิชีวนะกลุ่ม เบตา-แลคแตม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจประเมิน GMP และการประสานงานเพื่อ ติดตามการแกไขปัญหาที่พบจากการตรวจประเมิน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. เภสัชกร 5 (0897) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐาน GMP กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำและประสานงานด้าน การตรวจประเมิน GMP การตรวจกรณีพิเศษ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธ การจัดการหนังสือรับรอง GMP และติดตาม CAPA การจัดการด้าน Supplier Quality ของแหล่งผลิตวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ การจัดการระบบคุณภาพนํ้า ระบบอากาศ ระบบลมอัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การตรวจประเมิน GMP และการประสานงานเพื่อ ติดตามการแกไขปัญหาที่พบจากการตรวจประเมิน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เภสัชกร 5 (0917)(1096) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนาระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับผิดชอบในงานตรวจ รับรองความถูกต้องของกระบวนการ ได้แก่ Process Validation, Equipment Qualification ให้เป็นไป ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ รับผิดชอบงานทดสอบ คุณภาพทางเคมีของยา และคุณภาพนํ้าที่ใช้ไน กระบวนการผลิตยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย
9. เภสัชกร 5 (0701) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจรับรองความถูกต้อง ของกระบวนการ Process Validation, Equipment Qualification ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ และงานเขียนเอกสารตรวจรับรองความถูกต้องของ กระบวนการ Process Validation Protocol & Report ทดสอบคุณภาพทางเคมีของยา และคุณภาพ นํ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. เภสัชกร 5 (1380) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงวิธี วิเคราะห์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานในแต่ละ หน่วยงาน ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ พัฒนาขึ้นก่อนนำไปใช้งาน และรายงานผลการ ตรวจสอบวิธีวิเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
11. เภสัชกร 5 (0357) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และทางกายภาพของยากี่งสำเร็จรูปในกลุ่มของ ยาเม็ด และยาด้านไวรัสเอดส์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด ทบทวนข้อมูลและสรุปผลการ ตรวจสอบคุณภาพของยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
12. เภสัชกร 5 (1916) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2 กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และทางกายภาพของยากึ่งสำเร็จรูปในกลุ่มของยานํ้า และยาครีม ยาลดกรด นํ้าปรุงยา ยาปราศจากเชื้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทบทวนข้อมูลและ สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพของยา และปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. เภสัชกร 5 (0038) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจคุณภาพวัตถุดิบ จัดทำ วิธีวิเคราะห์ของวัตถุดิบ จัดทำเอกสาร Excel Spreadsheet Validation ทังในส่วนของ Protocol และ Report ดำเนินการตรวจสอบ Audit Trail ของเครื่อง HPLC และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย
14. เภสัชกร 5 (0814X0827) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ วัตถุดิบ ตรวจสอบและทวนสอบงานและบันทึกผล วิเคราะห์ คุณภาพของวัตถุดิบ ดูแลสั่งซื้อสารเคมี อุปกรณ์และเครื่องแก้ว สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15. นักการตลาด 5 (1771) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ และแผนการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอาง บริหารจัดการผลิตภัณฑ์/แบรด์ กำหนดขอบเขตของตลาด กลุ่มเป้าหมายและขนาด ตลาดให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนตลาด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16. นักการตลาด 5 (0089)(0559)(2101) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเยี่ยมลูกค้าโรงพยาบาล ในเขต กทม. และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ องค์การเภสัชกรรม เสนอราคา รับใบสั่งซื้อ สำรวจ สภาวะตลาดให้บริการในด้านการแลกเปลี่ยนคืนยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17. นักการตลาด 5 (1583) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและรวบรวมข้อมูล การตลาดที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ จัดทำค่า พยากรณ์สินค้า ที่ดูแลและประเมินผลเทียบกับการ ซื้อจริง จัดทำข้อมูล กิจกรรมส่งเสริมการขาย วางแผนและบริหารการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1112) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์    -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร และประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมคลังสินค้าโครงการ CAPD & Stent ประสานงานคลังเช่า รถยก จัดทำ รายงานสินค้าประจำทุกเดือน ปฏิบัติงานและการ เข้าถึงพื้นที่ควบคุมวัตถุออกฤทธ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19. เภสัชกร 5 (1507) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กลุ่มงานประกันคุณภาพ กองงานประกันคุณภาพ ฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสำหรับการขึ้น ทะเบียนผลิตภัณฑ์ จัดทำรายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียน ประเมินคุณภาพและ ดำเนินการให้มีการรับรองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ผลิตเฟือนำเข้าบัญชี Approved Supplier List ดำเนินการ Audit และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย
20. เภสัชกร 5 (1950) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ การชั่ง-จ่ายวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ การตอกฉลากและ กล่องพิมพ์ และกระจายผลิตภัณฑ์ยา ให้เป็นไปตาม GMP และ GDP ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและ จัดทำรายการกรณีพบความผิดปกติระหว่างการลุ่ม ตัวอย่างวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ วางแผนการผลิต ในการตรวจสอบการใช้วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21. เภสัชกร 5 (1958)(2462) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1    -ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามและอนุมัติ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้คุณภาพ สอดคล้องตามกำหนด GMP PIC/s ลุ่มตัวอย่างและ ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาในระหว่างการ ผลิตยาตามระยะเวลาที่กำหนด ทบทวนเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22. เภสัชกร 5 (2443) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทบทวนและจัดทำรายงาน ประสานงานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน สนับสนุนระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน GMP ติดตามผลการแก้ไขและป้องกัน จากการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
23. เภสัชกร 5 (2441) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบกระบวนการผลิต การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ การศึกษาคุณภาพยาที่จัดเก็บระหว่าง กระบวนการ และศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ จัดทำเอกสาร Validation Protocol และ Report ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
24. เภสัชกร 5 (1363) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกประกันคุณภาพซีววัตถุ กองประกันคุณภาพขีววัตถุ การประกันคุณภาพซีววัตถุ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตและงานสนับสนุน การควบคุมคุณภาพภายในโรงงานผลิตยาซีววัตถุ สุ่มตัวอย่างนํ้าสำหรับผลิตขีววัตถุ ติดตามผลการ ตรวจคุณภาพนํ้า ของระบบนํ้าสำหรับผลิตซีววัตถุ ตรวจสอบความถูกต้องของบันทำการผลิต และใบ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
25. เภสัชกร 5 (2490)(2502) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกประกันคุณภาพวัคซีน กองประกันคุณภาพวัคซีน การประกันคุณภาพซีววัตถุ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ การดำเนินการเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26. เภสัชกร 5 (2486) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบรรจุ 2 กองการบรรจุ โรงงานผลิต(วัคซีน)ขีววัตถุ    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการจัดเตรียมการ ผลิตวัคซีนและขีววัตถุ ตรวจความพร้อมของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ควบคุมการผลิต แกไขปัญหา ในกระบวนการผลิต ควบคุมการใช้ทรัพยากร ตรวจสอบ ผลผลิตที่ได้เทียบกับแผนการผลิต และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
27 เภสัชกร 5 (1011) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์ยา กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์    – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนยาที่องค์การ เภสัชกรรมผลิต การต่ออายุใบสำคัญ การขึ้นทะเบียน ยา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเก็บ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนยาของผลิตภัณฑ์ และ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การเภสัชกรรม  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruitgpo.hr@gmail.com

องค์การเภสัชกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 – 1 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”องค์การเภสัชกรรม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments