กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 25 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16906/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี ประสงคํจะรับสมัครบุคคลเพือจัดช้างเบันพนักงานทุน ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะบัน อวคัย อำนาจตามมสิคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในคราวการประชุมครังที ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ อนุมัติการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในกา,รใช้ รถใช้ถนน โดยอิงระเบียบบริหารงานของพนักงานราชการโดยอนุโลม และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ได้รับคุณวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 (๑) ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝาก การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจำวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดำเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
(๒) ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนและประจำปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั่ง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแกไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดำเนินการต้านการเงินและ บัญชีเงินกองทุน การรับ – เบิกจ่ายเงิน การบันทีกบัญชี จัดทำรายงานการเงิน
(๓) ปฏิบัติงานและสนับสบุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธี้ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมใยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ ภาคความรู้ความลามาร.ถที่ใช้เฉพาะดำแหนุ่ง (ภาค ข,) สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน) (๑) การบันทึกรายการทางบัญชี (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ (๓) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม ถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการนิกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก!ขเพิ่มเดิม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๕) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เริ่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและเงื่อนไข การประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์ นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก!ขเพิ่มเดิม สอบปฏิบัติ (๕๐ คะแนน) คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office    
การประเมินครั้งท ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้!ขปัญหาเฉพาะหน้า    

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่าไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ ๒๐๑ ถนนราษฎรดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments