สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -24 พ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -24 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ลิงค์: https://ehenx.com/16830/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 24 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณท์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๕๔ และคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรร หาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรวิเป็นพนักงานราชการ (ครู) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (วิทยาการเดินเรือ) สาขาวิชา บริหารธุรกิจ(วิทยาการเดินเรือ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (วิทยาศาสตร์การเดินเรือ) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว (ตามระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองหลักสูตรและสถานศึกษาฟิกอบรม พ.ศ.๒๕๕๘)
หมายเหตุ เนื่องจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (รหัสวิชา ๔๑๒) เป็นสาขาวิชาเฉพาะทางที่ ขาดแคลน ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีเอกสารข้อ ๓.๒.๖ ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มรับตำแหน่งพนักงาน ราชการ (ครู) ให้Iปดำเนินการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 – 24 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments