สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 2 พ.ค. -20 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/16757/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 พ.ค. – 20 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ด้วยกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (กองทุนฯ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ว่าด้วยการจ้างพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หรือที่แกัไขเพิ่มเดิม และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันฺที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน หมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ) โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
(๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นด้น
(๓) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


นิติกร

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
(๒) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมพิมพ์งาน โปรแกรมตารางคำนวณ และโปรแกรมนำเสนอผลงาน เป็นต้น
(๓) มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวซ้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำรายงานเพื่อสนับสบุนการดำเนินงานของ กองทุนฯ
(๒) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น สถิติ จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศของกองทุนฯ เพื่อให้ สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจและการดำเนินงานของกองทุนฯ
(๓) ร่วมดำเนินการวางแผนการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
(๔) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา ให้ข้อมูล และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ดูแลการจัดการประชุม จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยในการจัดประชุมในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนัดหมายการประชุม การจดบันทึก การจัดทำรายงาน และประสานติดตามการปฏิบัติตามมดิที่ประชุม เป็นต้น
(๖) ติดต่อ ประสานงานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ของกองทุนฯ
(๗) ปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไปของกองทุนฯ
(๘) ดูแลและปรับปรุงช้อมูลใน Website ของกองทุนฯ
(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มอบหมาย


นิติกร

(๑) เสนอความเห็นในการตอบช้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายของกองทุนฯ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของกองทุนฯ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอความเห็นในการดำเนินการ ด้านงานคดีของกองทุนฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
(๔) เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญาของกองทุนฯ
(๕) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด –
(๖) ติดต่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย รวมทั้งติดต่อประสานกับคณะกรรมการ กองทุน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการกองทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
(๗) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายของกองทุนฯ ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจข้อกฎหมายของกองทุนที่เป็นปัญหา และให้ความร้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของกองทุนฯ
(๘) ปฏิบติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เศรษฐกร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
(๑) เศรษฐศาสตร์
(๖) การเงินและการธนาคาร
(๓) วีเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
(๔) ตรรกะ การสรุปความ และนำเสนอข้อมูล
(๕) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ


นิติกร

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
(๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น
(๒)ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 20 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments