กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -29 เม.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -29 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16683/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเกษตร

ร่วมปฏิบัติงานกับนักวิชาการ
เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ
เช่น การศึกษา*ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์
วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร
การควบคุมตามกฏหมาย
ที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ
การผลิตพันธุพืช เป็นต้น
และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทั่เค้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานที่ปฏิบัดิ
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การบริการที่ดี
๒. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
๓. การทำงานเป็นทีม
๔. การคิดวิเคราะห์
๕. ความถูกต้องของงาน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments