กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 เม.ย. -29 เม.ย. 2565 รวม 16 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต

ลิงค์: https://ehenx.com/16676/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสรรพสามิต,นักวิทยาศาสตร์,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานตรวจสอบแสตมป์,พนักงานบริการ,ช่างบริการทั่วไป,พนักงานสื่อสาร,นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมสรรพสามิต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 29 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสรรพสามิต

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานตรวจสอบแสตมป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-11280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ช่างบริการทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-11280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานสื่อสาร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นายช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพสามิต

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ หรือ
๒. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาศาสตร์ ด้านสถิติ คณิตศาสตร์


นักวิทยาศาสตร์

๑. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้าน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
๒. ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี๋ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน


พนักงานประจำสำนักงาน

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขา วิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรอสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน และ
๔. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office


พนักงานตรวจสอบแสตมป์

 ๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขา วิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรึ๋อสาขาวิชาใดวชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน


พนักงานบริการ

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น หรือประกาศนียบัตร มัธยมศกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขา วิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
๔. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน


ช่างบริการทั่วไป

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ และมีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องไมน้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๔. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี


พนักงานสื่อสาร

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่าง อิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรือ
๒. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุ และโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน


นายช่างเทคนิค

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง หรือ
๒.ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา เทคนิคเจียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมการผลิต เทคนิค วิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทาง เดียวถัน หรือ
๓. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง โยธา สำรวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสรรพสามิต

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหรือระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม การหลีกเลี่ยงภาษี ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพสุรา สุราเลื่อมสภาพ
ประเภทและชนิดของสุรา และสุราผลิตใหม่ เช่น สุราพื้นเมือง และสุรากลั่น ชุมชนตรวจสอบกรรมวิธีการผลิตสุรา ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา ของกลาง สารพิษในสุรา คุณภาพกาวและหมึก แอลกอฮอล์ สารแปลงสภาพ วิเคราะห์ หรือทดสอบทาง วิทยาศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี เช่นวิเคราะห์หรือทดสอบ ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี เช่นวิเคราะห์เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สินค้า อาหาร วัตถุดิบ นํ้า สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เพื่อหาองค์ประกอบหรือ คุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ การทดลอง ช่วยนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงในการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรุปรายงาน บันทึกข้อมูลและพิมพ์หนังสือราชการ
รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ ตรวจทานความถูกต้อง ของตัวอักษร รหัสต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และการบันทึกข้อมูล รวมทั้ง สามารถบริหาร จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ ลงทะเบยนรับ-ส่ง เอกสาร งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เบิก-จ่ายพัสดุ จัดทำบัญชีเบื้องต้น และ จัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์ม แฟ้ม ใบสำคัญ หลักฐานและทะเบียนประว้ติให้เป็น ระบบรวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัตงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานตรวจสอบแสตมป์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจนับ เก็บรักษา และช่วยทำบัญชีการรับ-จ่าย
แสตมป้สุรา แสตมป็ยาสูบทั้งในประเทศและต่างประเทศ แสตมป็เครื่องดื่ม ทุกประเภท แสตมป็สำหรับติดบนเครื่องปรับอากาศ และแสดมปัสำหรับ สั่นค้าประเภทอื่นที่สั่งพิมพ์จากปริษัทผู้รับพิมพ์แสตมป็ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ที่สั่งพิมพ์แก้ไขจากโรงพิมพ์โรงงานไพ่v และจ่ายแสตม,ป๋ตาม ประเภทและชนิดตามจำนวนที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และผู้ประกอบการ ขอเบิก ตรวจสอบ และพิสูจน์แสตมป็สุรา แสตมป็ยาสูบทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ แสตมป้เครื่องดี้มทุกประเภท แสตมป็สำหรับติดบนเครื่องปรับอากาศ ที่สั่งพิมพ์จากบริษัทผู้รับพิมพ์แสตมป้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สั่ง พิมพ์ แก้ไขจาก โรงพิมพ์ โรงงานไพ่ ร่วมตรวจสอบ ตรวจ นับแสตมป้สรรพสามิต ทุกชนิดกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งกรมสรรพสามิต ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-โอนสายโทรศัพท์ทั้งภายในส่วนราชการและ
บุคคลภายนอก ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต สินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี ทั้งผู้ที่ติดต่อทางโทรศัพท์หรือติดต่อ โดยตรง ควบคุมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้ภายในห้อง/สำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยในสำนักงานให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และ ปฏิบัตงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างบริการทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อมแซม ประกอบ ติดตั้ง ดัดแปลง ประดิษฐ์
และบำรุงรักษาสิ่งต่างๆ เซ่น วัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง สิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบไฟฟ้า ประปาและเครื่องใช้ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวช้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานสื่อสาร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ข่าวประจำเครื่องลื่อสาร ตรวจข่าว รวบรวมและ
เรียบเรียงการรับ-ส่งข่าวประจำวัน เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐาน ติดตั้ง ตรวจซ่อม โทรศัพท์ประจำสำนักงาน วิทยุสื่อสาร ของหน่วยงาน ดูแลบำรุงรักษาเครื่อง วิทยุ รับ-ส่ง ชนิดติดตั้งประจำของหน่วยงานต่าง ๆ ดู้สาขาโทรศัพท์ จัดทำ บัญชี เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่สำรองที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์ประจำสำนักงาน จัดระบบการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของงานลื่อสาร ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุ หาทิศทาง ของสถานีวิทยุ จัดทำทะเบียนความถี่วิทยุ ติดตั้งและควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมเครื่องเสืยง ห้องประชุม ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือ ราชการของงานลื่อสาร ให้คำปรึกษา แนะนำ การให้บริการและแก้ไขปัญหาขัดช้อง ในการใช้อุปกรณ์ลื่อสารและในงาน ที่รับผิดชอบ เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้บริการในการ ลื่อสารนอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตาม ที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเทคนิค

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบตารางคำนวณปริมาตรของเรือบรรทุก นํ้ามัน รถยนต์บรรทุกนํ้ามันหรือแอลกอฮอล์และภาชนะเก็บผลิตภัณฑ์นํ้ามัน
๒.การตรวจวัดถังเก็บผลิตภัณฑ์นํ้ามัน เรือบรรทุกนํ้ามัน การตรวจสอบ ภาชนะบรรจุนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน ถังสุรา ถังบรรจุเบียร์
๓.การติดตั้งเครื่องหมายรับรองภาชนะบรรจุนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน ๔. ตรวจสอบมาตรวัดระดับนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามันชนิดอัตโนมัติ พร้อม
ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
๕. จัดทำทะเบียนประวัติภาชนะบรรจุนํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน เรือบรรทุก นํ้ามันและผลิตภัณฑ์นํ้ามัน
๖. ตรวจสอบปริมาตรความจุของถังบรรจุนํ้าสุราของโรงงานสุราและถังบรรจุ นํ้าเบียร์ของโรงงานผลิตเบียร์และตรวจสอบปริมาตรความจุของภาชนะนํ้า สุราและเบียร์ชนิดต่างๆ และลักษณะของภาชนะหรือรูปแบบและรูปทรงต่างๆ
๗. จัดทำบัญชีพร้อมดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ตรวจสอบทางด้านเทคนิค
๘. ให้บริการงานทางด้านเทคนิคแก่ผู้ประกอบการเอกชนที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสรรพสามิตและปริมาตร ความจุของภาชนะบรรจุนํ้าสุราและเบียร์ชนิดต่างๆ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสรรพสามิต

ความรู้ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ความรูเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา และ ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา –    ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน
ความสามารถ – ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ และโปรแกรมการนำเสนอ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น –    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความคิดริเริ่ม –    การตัดสินใจ –    การทำงานเป็นทีม –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับคัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


นักวิทยาศาสตร์

ความรู้ – ความรู้เกี่ยวกับสินค้ากรมสรรพสามิต
– ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต
ความสามารถ – ความสามารถการทำงานในห้องปฏิบัติการ
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น
–    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    การตัดสินใจ –    ความซื่อสัตย์ –    ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


พนักงานประจำสำนักงาน

ความรู้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ความสามารถ – ความสามารถในการใช้!ปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรม ตารางทำการ (ทดสอบการทำตารางทำการและคำนวณ)
คุณสมบติส่วนบุคคลอื่น –    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความละเอียดรอบคอบ –    ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


พนักงานตรวจสอบแสตมป์

ความรู้ –    ความร้ทั่วฺไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต –    ความรูเกี่ยวกับสินค้ากรมสรรพสามิต –    ความรูเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
ความสามารถ
– ความสามารถในการตรวจนับแสตมป้
คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น – ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
– ความคิดริเริ่ม
–    การตัดสินใจ –    การทำงานเป็นทีม –    มบุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


พนักงานบริการ

ความรู้ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต –    ความรูเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
ความสามารถ – ความสามารถในการตอบข้อชักถามทางโทรศัพท์
คุณสมปีติส่วนบุคคลอื่น –    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความคิดริเริ่ม –    การตัดสินใจ –    การทำงานเป็นทีม –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับคัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


ช่างบริการทั่วไป

ความรู้ –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต –    ความรูเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองปัจจุบัน
ความสามารถ – ความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบติส่วนบุคคลอื่น –    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความคิดริเริ่ม –    การตัดสินใจ –    การทำงานเป็นทีม –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


พนักงานสื่อสาร

ความรู้ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
– ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของกรมสรรพสามิต
–    ความรู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร –    ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ความสามารถ –    ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษา การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ลื่อสารเบื้องต้น –    ความสามารถในการลื่อสารภาษาไทยและภาษาลื่อสาร
คุณสมนิติส่วนบุคคลอื่น – ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
–    ความละเอียดรอบคอบ –    ความอดทน เสียสละและเต็มใจในการให้บริการ (Service Mind) –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี


นายช่างเทคนิค

ความรู้ – ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านเครื่องมือวัดและหรือมาตรฐานวัดภาชนะ บรรจุกรมสรรพสามิต
ความสามารถ –    การคำนวณปริมาตรภาชนะรูปทรงเรขาคณิต –    ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมตาราง ทำการ (ทดสอบการพิมพ์หนังสือราชการ)
คุณสม,บติส่วนบุคคลอื่น –    ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ –    ความละเอียดรอบคอบ –    การทำงานเป็นทีม –    มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารกรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2565 – 29 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสรรพสามิต

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments