กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -3 พ.ค. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 เม.ย. -3 พ.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16674/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 เม.ย. – 3 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเลขาบุการกรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายไห้ผู้’ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี หรีอเทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาลตรี ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาบ หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  วิศวกรโยธา

  ปฏิบ้ติงานเทยวกับการสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประบาณราคา ควบคุบงานก่อสร้าง งานบำรง งานบูรณะซ่อมแซม งานอำนวย ความปสอดภัย งานผังเมีองหรืองานอื่นไคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง พื้นฐาน เพือให้เป็นไปตามหลักวิขาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สกาพการใช้งานของอาคารหรือโครงลร้างพื้นฐาน เพี่อให้เกิดความ ปลอดภัย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสำรวจ ให้เป็นโปอย่างมีประสืหธืภาพ เพี่อให้โด่ รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลเพี่อ กำหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน บาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรบโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ไข่ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพือให้มีความ มนคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ ตรวจสอบสัญญา ก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแฃมและอำนวยความปลอดภัย รวบถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรบโยธา เพี่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด และปฏิบัติงานอี่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดามที่ได้รับมอบหบาย

  วิชาที่สอบ

  วิศวกรโยธา

  ๑. ความรู้เกี่ยวกับระเบ๊ยบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ
  ๒. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น
  ๓. ความรู้เกี่ยวกับงานเหล็ก
  ๕. ความรู้เกี่ยวกับงานคอนกรีต
  ๕. ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ปัจจุบัน

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม

  กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 3 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประมง

  แผนที่ file 1

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments