ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 เม.ย. 2565

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16639/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบัญชาการกองทัพบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์ไชเบอร์กองทัพบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานคอมพิวเตอร์

๑. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต
จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
๒ ติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ใช้และซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๓ นำข้อมูลเข้าและออก จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง
๔ ซ่อม ปรับปรุง และแก้ไขขั้นต้นเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๕ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับทางราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานคอมพิวเตอร์

– ความรู้ความสามารถ
สอบภาควิชาการ สอบภาคปฏิบัติ
วิธีการประเมิน : ๕. วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก รวม ๑๐๐ คะแนน มีดังนี้.- ๕.๑ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ๘๐ คะแนน (ภาควิชาการ ๔๐ คะแนน, ภาคปฏิบัติ ๔๐ คะแนน) – ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และ Microsoft Office 2010 – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรมแกรม และฐานข้อมูล – ความรู้เกี่ยวกับ Network – ความรู้เกี่ยวกับ Cyber / social network ๕.๒ ความรู้ทั่วไป ๑๐ คะแนน ๕.๓ สัมภาษณ์ ๑๐ คะแนน – ความรู้, ประสบการณ์, ไหวพริบปฏิภาณ, บุคลิกลักกษณะ, ความสามารถพิเศษ – ประวัติศาสตร์ชาติไทย – ศาสตร์พระราชา – บทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทย – ความรู้เกี่ยวกับกองทัพบก 5.5 ประเมินทัศนคติฯ เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการ กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อาคาร ๒ ชั้น ๒ ใน

กองบัญชาการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก แขวงราชดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 – 18 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานฯ ทางจดหมายลงทะเบียน โดยวันที่ลงทะเบียน

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments