กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 เม.ย. -18 เม.ย. 2565 รวม 55 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมป่าไม้

ลิงค์: https://ehenx.com/16579/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานขับเครื่องจักร,พนักงานพิทักษ์ป่า,ช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการป่าไม้,นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: ,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,ตาก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 เม.ย. – 18 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกรมป่าไม้ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


เจ้าหน้าที่ป่าไม้

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430-11280 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานพิทักษ์ป่า

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการป่าไม้

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน


เจ้าหน้าที่ป่าไม้

  1. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน หรือ
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทาง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร


พนักงานขับเครื่องจักร

มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย


พนักงานพิทักษ์ป่า

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือ
  • มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับ งานที่ต้องป่ฏิบัติ เป็นเวลาไมน้อยกว่า ๕ ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

ช่างสำรวจ

ประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาช่างโยธา


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเขียนแบบ


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์


นักจัดการงานทั่วไป

ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน


นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การส่งเสริมและฟินฟู พื้นที่ป่าไม้!,นเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม การวิจัยและ พัฒนาการป่าไม้ และงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการ บริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นิติกร

ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา นิติศาสตร์
๖.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจ ร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๖.ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้องทางการบัญชีและ การเงิน การวิเคราะห์งบดุล การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ การวางระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การวางรูปบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด วิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกตรวจลาดตระเวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด ว่าด้วยกฎหมายการป่าไม้ ร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยป้องกันรักษาป่า และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเกษตร การเพาะชำกล้าไม้ การปรับปรุงดิน รดนํ้า ดูแล ขนกล้าไม้ ขนอุปกรณ์ต่างๆ การเผยแพร่ข่าวสารทางด้านเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูล และสถิติ บันทึกข้อมูล ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกียวกับเอกสารสึทธในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงาน การประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่พัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมรายละเอียด จัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บ รักษาการซ่อมแซม และบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสาร เกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคูจ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงานการบัญชี จัดทำและควบคุม รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ จัดทำรายงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักร

ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกล ตลอดจนบำรุงรักษา และแกไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานพิทักษ์ป่า

ปฏิบัติงานตรวจลาดตะเวนคุ้มครองพื้นที่คงสภาพป่า พื้นที่ป่าปลูก พื้นที่ป่าชุมชน แปลงสาธิต แปลงทดลอง และพื้นที่อื่นๆ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ตลอดจนให้ความคุ้มครอง และ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาศึกษา วิจัยและให้บริการทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


ช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของ ภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ สำรวจ ทำแผนที่ตรวจสอบและถ่ายทอดตำแหน่งแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ลงบนแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และคัดลอกแผนที่ เพื่อประกาศเขตพื้นที่ป่าไม้ งานออกแบบ และคำนวณแบบด้านช่างโยธา โดยอาศัย ข้อมูลจากการสำรวจ การคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธที่ดิน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


นายช่างสำรวจ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะและขนาดของ ภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการ สำรวจ เขียนแบบ การออกแบบและคัดลอกแผนที่ คัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อนสะพาน และ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ งานเขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่แสดงเส้นทาง แนวทาง หรือภูมิประเทศ โดยอาศัย ข้อมูลจากการสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธที่ดินการควบคุมการก่อสร้าง การวางโครงการก่อสร้างการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา เป็นต้น และ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไข ปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษาความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่อง คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน และการบริหารราชการ ทั่วไป มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธี ต่าง ๆ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการป่าไม้

ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาป่า การจัดการที่ดินป่าไม้ การส่งเสริมและฟินฟู พื้นที่ป่าไม้!,นเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม การวิจัยและ พัฒนาการป่าไม้ และงานสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการ บริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นิติกร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจ ร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และการร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบบัญชี การรับรองความถูกต้องทางการบัญชีและ การเงิน การวิเคราะห์งบดุล การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ การวางระบบและปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การวางรูปบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียม เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดยวิธีการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การสำรวจจัดเก็บข้อมูล การจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตามภารกิจของกรมป่าไม้ และปฏิบัติหน้าที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจป่า

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ – ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่ป่าไม้

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ – ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ – ความรู้ด้านการเพาะชำกล้าไม้ การดูแล บำรุงรักษากล้าไม้ และที่เกี่ยวข้อง กับงานในหน้าที่
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้า สอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่ อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่ธุรการ

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ – ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ – ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ รวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร และงานธุรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่พัสดุ

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ – ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรม ที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


พนักงานขับเครื่องจักร

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล การซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลที่เกี่ยวข้อง และความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะ หลัก และสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง


พนักงานพิทักษ์ป่า

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ – ทดสอบการวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง


ช่างสำรวจ

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พื้นที่ ป่าไม้ จัดทำผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


นายช่างสำรวจ

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการสำรวจรังวัดแปลงที่ดิน และแนวเขต พื้นที่ ป่าไม้ จัดทำผังแปลงที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัวประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง


นักจัดการงานทั่วไป

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง –    ทดสอบวิชาความรู้ความเข้าใจในงานจัดการงานทั่วไปอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


นักวิชาการป่าไม้

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธคักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้ – ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ การเศรษฐกิจป่าไม้ การป้องกัน รักษาป่าและควบคุมไฟป่า การอนุญาตด้านป่าไม้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึง สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


นิติกร

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธคักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมาย ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป่าไม้ –    พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ –    กฎ ก.พ. และระเบียบ ก.พ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


นักวิชาการเงินและบัญชี

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และของกรมป่าไม้ –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ งานการเงิน การคลัง งบประมาณ –    ทดสอบวิชาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติ ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัว เข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง


นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ –    ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการและกรมป่าไม้ งานด้านสารบรรณ ธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง –    ทดสอบวิชาความรู้ด้านภูมิสารสนเทศป่าไม้ ด้านระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับงานด้านอื่น ๆ ที่อาจใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่
การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ – ประเมินบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และ บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น ของตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมป่าไม้  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 18 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมป่าไม้

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments