กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 มี.ค. -26 เม.ย. 2565

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 มี.ค. -26 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงพาณิชย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16578/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 มี.ค. – 26 เม.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา*


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

๑. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
๒. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป โดยต้องมีผลสอบผ่านภายในวันปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวาง ระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
(๒) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการ ถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึง การวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการ จัดสรรทุนการศึกษาและการฟิกอบรม
(๔) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการ วางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
(๕) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผล การปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(๖) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ก้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การ รักษาวินัยและจรรยา
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยงานราขการ เอกชน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ สร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒)ให้บริการข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุน ภารกิจของบุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และ มาตรการต่าง ๆ
(๓) ดำเนินการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ออกแบบ และจัดทำวิดีโอ สื่อนำเสนอ แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ อินโฟกราพิเค โปสเตอร์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประชุมสัมมนาฟิกอบรมการแสดงนิทรรศการต่าง ๆ และการ ประชาสัมพันธ์
(๒) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียงต่าง ๆ เพื่อประกอบการประชุมสัมมนา การประชุมออนไลน์ ฟิกอบรมต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ และระบบ E-learning
(๓) การถ่ายภาพ วิดีโอ เก็บรักษาบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
(๔) ติดตาม รวบรวมและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อ นำไปใช้เสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๒. ด้านการบริการ
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๒) ให้คำแนะนำ ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบในประเด็นที่ไม่มี ความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ซัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของ ผู้บังคับบัญชา
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ส่วนที่ ๑ ข้อสอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๔๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ จำนวน ๗๐ ข้อ
ส่วนที่ ๒ ข้อสอบแบบอัตนัย (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
๑. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล (จำนวน ๑ ข้อ) (๓๐ คะแนน)
๒. การแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (จำนวน ๑ ข้อ) (๓๐ คะแนน)


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีทดสอบการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
๑. การบริหารจัดการระบบ Zoom    (๖๐ นาที) (๕๐ คะแนน)
๒. การถ่ายภาพนิ่ง    (๑๕ นาที) (๓๐ คะแนน)
๓. การถ่ายภาพเคลื่อนไหว    (๑๕ นาที) (๓๐ คะแนน)
๔. การใช้โปรแกรมตัดต่อภาพนิ่ง (๓๐ คะแนน) และการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว
(๓๐ คะแนน)    (๖๐ นาที)
๕. การนำเสนอผลงาน    (๑๕ นาที) (๓๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. – 26 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงพาณิชย์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments