กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 เม.ย. -11 เม.ย. 2565 รวม 11 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16582/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นิติกร,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ,ช่างทำเครื่องมือ,พนักงานสำรวจข้อมูล,ช่างกษาปณ์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 เม.ย. – 11 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๙ ตำแหน่ง รวม ๑๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างทำเครื่องมือ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานสำรวจข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


ช่างกษาปณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบัน การศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างทำเครื่องมือ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


พนักงานสำรวจข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


ช่างกษาปณ์

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ด. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการวางระบบ การจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
๒. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการ และความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอด ความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน และเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรร ทุนการศึกษาและการผึเกอบรม
๔. ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน อัตรากำลังของส่วนราชการ
๕. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
๖. ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
๗. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
๘. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
๒. รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัย
๓. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
๔. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
๕. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อช่วยวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๓. ศึกษา สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือ กำหนดยุทธศาสตร์
๔. การติดตาม ประเมินผล วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา ของผู้บังคับบัญชา
๒. ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรม ต่อทุกฝ่าย
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดี ประสานงานคดี และการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ของศาลในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลัง ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่ตกเป็นของแผ่นดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคาร สถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
๒. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๓. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๔. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั่งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
๕. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานพัสดุ

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ด. ปฏิบัติงานจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามประมาณการรายจ่ายฯ ที่ตั้งไว้ จัดซื้อวัสดุเพื่อสำรองไว้ใช้งาน ส่วนกลาง และจัดซื้อวัสดุให้กับส่วนต่าง ๆ ที่มีความประสงค์
๒. ปฏิบัติงานจัดจ้างเหมาบริการตามประมาณการฯ ที่ตั้งไว้ จัดจ้างตามการแจ้งซ่อม และจัดจ้าง งานผลิตสิ่งต่าง ๆ ให้กับส่วนต่าง ๆ ที่มีความประสงค์
๓. ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมการได้มา การเบิกจ่าย และการจำหน่าย
๔. ควบคุมการเบิกนํ้ามันสำหรับเดิมรถยนต์และเบิกจ่ายค,านํ้ามันประจำเดือน
๕. จัดทำตารางการอยู่เวร การตรวจเวร ประจำเดือน
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างทำเครื่องมือ

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตอะไหล่อุปกรณ์เครื่องจักร ดูแล รักษาเครื่องมือ และเครื่องจักรกล ระบบ CNC/EDM ออกแบบ เขียนแบบเครื่องจักรกล และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานสำรวจข้อมูล

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ด. การรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทเอกสาร การเก็บรักษา การทำสำเนาเพื่อค้นหา และติดตามเอกสารหลักฐาน
๒. การตรวจสอบและคัดลอกข้อมูลแผนที่ ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและอาคารชุด
๓. การจัดเตรียมข้อมูลสถิติเพื่อการประเมินราคาทรัพย์สิน
๔. การพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง และแบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่กำหนด
๕. การตรวจทานและจัดเก็บข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน การสืบค้นราคาประเมินทรัพย์สิน ด้วยระบบดิจิตอล การตรวจนับและจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำทะเบียนคุมปริมาณ การบันทึกข้อมูล
๖. การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสารในการประเมินราคา ทรัพย์สิน
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


ช่างกษาปณ์

กำหนดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการผลิต การตัดเหล็กทำดวงตราและแม่ตรา การกลึงดวงตรา การทำหุ่นดวงตรา โดยการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องกลึงคอมพิวเตอร์ (CNC) ที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งการผลิตเหรียญตัวเปล่าโดยการรีดโลหะ การตัดตัว การอบอ่อน การล้าง การขัดเงา การดีตราเหรียญ การชุบเคลือบ การนับบรรจุ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคล

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรัเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการ ปฏิบัดิราชการ ได้แก่ ๑.๑ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ๑.๒ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ๑.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ ๑.๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ๑.๖ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ ๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ๒.๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ๒.๒ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ๒.๓ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารโครงการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


นักวิชาการเงินและบัญชี

ความรู้ทั่วไป ด. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องด้น ๕. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้ทั่วไป ด. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๔. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตาม และประเมินผล ๓. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ๔. ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ๕. ความรู้ทางด้านสถิติ ๖. ความรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน การคลัง และงบประมาณ ๗. ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


นิติกร

ความรู้หั่วไป ด. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ด. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ๒. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติความรับผิดทางละเมิด ชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๓. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎและระเบียบที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ๔. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


นักจัดการงานทั่วไป

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. ความรู้และความสามารถในการเขียนหนังสือราชการ ๕. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา ของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๗. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่เกี่ยวข้อง ๘. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


เจ้าพนักงานพัสดุ

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการชัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕๖๐ ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวง หนังสือเวียน หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


ช่างทำเครื่องมือ

ความรู้ทั่วไป ด. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ด. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเครื่องมือกล ๒. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกล CNC และ EDM ๓. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องมือกล (โปรแกรม AutoCAD) ๔. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


พนักงานสำรวจข้อมูล

ความรู้ทั่วไป ด. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ด. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ตการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลแผนที่ ทะเบียนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ราคาทรัพย์สิน
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์


ช่างกษาปณ์

ความรู้ทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ ๒. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้ทางเครื่องมือช่าง ๒. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น
บุคลิกภาพทั่วไป ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. – 11 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments