ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -22 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16447/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินชังหวัดศรีสะเกษ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ส.ป.ก-ศรีสะเกษ) ประสงกิจะรันสมัครบุคศสเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณท์ วิธืการ และเงื่อนไช การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแนบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ก็. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ!รีหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบ้ตเฉพาะ ชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ-ก็.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ อาศัยจำนาจ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๕๑๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พคุศซิกไยน ๒๕๖๔ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนื้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

๑. ร่วมดึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล นโยบาย ยุทธศาสตร์เพื่อประกอบการชัดท้าแผนงานโครงการ และงบประมาณตัวชี้วัด
๒. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับกับชัดที่ดิน การคัดเสือกเกษตรกรเข้ารับการชัดที่ดิน
๓. ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน
๔. ร่วมปฏิบตงานพัฒนาที่ดินพัดนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรกา๗ระสานงาน ประสานความร่วมมือต่างๆ
๔. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชัดเก็บและควบคุมสารนบที่ดิน รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบ โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชัดการแหล่งเงินทุน/สินเชื่อให้แก่เกษตรกร รวมถึงส่งเสริม สนับสทุนให้ เกษตรกรไต้รับความรู้ เพื่อการลงทุนทางการเกษตร และนำไปส่การพัฒนารายได้
๗. ร่วมให้นรีการด้านข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ขอรับนรีการ เกี่ยวกับสิทธิที่เด้รันการชัดที่ดิน สิทธิประโยชน์ การครอบครองที่ดินในเชศปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้ผู้ชธรับม่รการ่เด้รับศทผู้ ควานข้าใจนละไต้รับข้อมูลที่ลูกต้อง ครบถ้วน
๘. ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสทุนการปฏิบัติงานด้านอึ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ห็รึอดามที่เด้รันมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

๑. เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. เกี่ยวกับการบริหารชัดการและพัฒนาภาคเกษตรกรรม
๓. เกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๔. ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเช้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินชังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินชังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045612133

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments