กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มี.ค. 2565 รวม 20 อัตรา,

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มี.ค. 2565 รวม 20 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการเงินทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16431/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวนชาย,นายทหารประทวนหญิง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน ๒๐ อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนชาย

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายทหารประทวนหญิง

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารประทวนชาย

๒.๑.๑ อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๗) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับ การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
๒.๑.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยต้องมีความสูงอย่างตํ่า ๑๖๐ ซม. รอบอก ๗๖/๗๙ ซม.
๒.๑.๓ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ ๑ เท่านั้น
๒.๑.๔ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗


นายทหารประทวนหญิง

๒.๒.๑ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ตากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๗)
๒.๒.๒ นํ้าหนักไมน้อยกว่า ๔๐ กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง

๓.๑ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทพาณิชยกรรม สาขาบัญชี หรือสาขาอื่น ๆ (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย ๙ หน่วยกิต) ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แกไขทุกฉบับ
๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๓.๔ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๓.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๓.๖ ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
๓.๗ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวน
๓.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคล
ล้มละลายตามคำพิพากษา
๓.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด
ฐานประมาทหรือลหุโทษ
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
๓.๑๓ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบกมาก่อน
๓.๑๔ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหา
เกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๑๕ เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่แจ้งต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง
กรมการเงินทหารบก จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กรมการเงินทหารบก จะสงวนสิทธิ๋ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการเงินทหารบก

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments