กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 มี.ค. -11 มี.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 มี.ค. -11 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16421/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: เพชรบุรี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 มี.ค. – 11 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขกๅร ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพขรบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๓! แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕£๑ ประกอบกับหนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑0๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๖๕๕๑ ข้อ ๑ (๓) และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๖๐ ลงวันท ๒๑ กันยายน ๖๕๖๔ ประกอบคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๖๕๕๔ ลงวันท ๖๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๖๕๕๔ และคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ ๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรๅขกๅจุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพAนก่ารให้การพยาบาล แก่ ผู้ใซับริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
๑.๒ คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง
เพอใหการช่วยเหลือทางนิติวิทยๅศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานโ1ๅรและทับเวลา
๑.๓ บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนากา<5 ดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
๑.๔ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา พื่นฟูสุขภาพประขาขน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประขาขน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนิน การวางแผนการทำงานของ หน่วยงานทรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมถูทธี๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก1ผู้ใข้บริการและครอนครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟินฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
๔.๒ ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงาน และใข้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 – 11 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments