กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-4 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16398/ หรือ
ตำแหน่ง: ทันตแพทย์
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันประสาทวิทยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงานที่สถาบันประสาทวิทยา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร ๑ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ โดยอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ผู้ป่วยที่มารักษาโรคทางช่องปากต่างๆ เช่น การอุดฟ้น ถอนฟ้น รักษารากฟัน ขูดหินนํ้าลาย เป็นต้น จัดเตรียม และบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ในกิจกรรมทันตสาธารณสุขตามคำสั่ง หรือภายใต้ การควบคุมของทันตแพทย์ ให้คำปรึกษาแนะนำและเผยแพร่ด้านการรักษาความความสะอาดและสุขภาพของ ฟันและช่องปากแก่ผู้รับบริการจัดการทำรายงานและสถิติทางทันตสาธารณสุข และปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการทำงาน ปฏิบัติงานด้าน ช่วยทันตแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความชำนาญงานด้านช่วยทันตแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากและปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ไนการทำหัตถการต่างๆ โดยอำนวยความสะดวก ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการผู้ป่วยที่มารักษาโรคทางช่องปากต่างๆ เช่น การอุดฟืน ถอนฟืน รักษารากฟ้น ขูดหินนํ้าลาย เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๒. ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา ทำความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามมาตรฐาน
๓. สรุปสถิติรายงานผู้เช้ารับบริการ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านบริการ
๒. ด้านการบริการ
๑. ให้คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการดูแล สุขภาพช่องปากของผู้รับบริการ
๒. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ให้บริการประชาชน และประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

ผู้๑. ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๑.๑ เทคโนโลยี เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรม
๑.๒ พระราชบัญญ้ติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
๒. ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๒.๑ การใช้คอมพิวเตอร์
๒.๒ การใช้ภาษาอังกฤษ
๒.๓ การคำนวณ
๒.๔ การจัดการข้อมูล
๓. สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
๓.๑ สมรรถนะหลัก
(๑) การมุ่งผลสัมฤทธี้
(๒) บริการที่ดี
(๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(๔) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(๕) การทำงานเป็นทีม
๓.๒ สมรรถนะของตำแหน่ง
(๑) การคิดวิเคราะห์
(๒) การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
(๓) ความยืดหยุ่นผ่อนปรนช่วยทันตแพทย์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการแพทย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์ และแผนงาน

สถาบันประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการแพทย์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments