กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16392/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยชังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งชังหวัดสุรินทร์ ที่ ๙๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้แก่ รองผู้ว่าราชการชังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการ บริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติ ราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปาส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันทึ่ปิครับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๒. ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ (เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ)
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและติดตามใบสำคัญ ลูกหนี้เงินยืมและคุมเงินงบประมาณ เงินนอก งบประมาณและงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
๔. ปฏิน้ติหน้าที่ในระบบ KTB CORPORATE ONLINE
๕. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายสัปดาห์ รายเดือน ข้อมูลใช้จ่ายงบประมาณจำแนก ตามหมวดรายจ่าย
๖. ปฏิบัติหน้าที่การรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System (GAQA System)
๗. ปฏิบัติหน้าที่การจัดทำหลักฐานการรับเงิน รับเอกสาร จ่ายเงิน และจัดเก็บหลักฐานทางการเงินไว้ ไม่ให้สูญหาย
๘. ปฏิบชิหน้าที่คุมทะเบียน หลักฐานการขอเบิก, ลูกหนี้เงินยืม, รายจ่ายตามแผนงาน/โครงการ, สั่ง จ่ายเช็ค ใบเสร็จรับเงิน และใบรับใบสำคัญ
๙. ปฏิบัติหน้าที่งานภาษีของราชการ
๑๐. ปฏิน้ติหน้าที่ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน และประจำปี
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำคำชองบประมาณ
๑๒. ปฎิน้ชิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ครั้งที่ ๑ ๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป –    ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ –    พระราชบัญญ้ติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับและกฎชองพนักงาน ราชการ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Word, Excel และ power point) และการลีบค้นข้อมูลผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต
๒. ภาคความรู้ความสามารถเนิพาะด้าน –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ –    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ –    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ค. ๒๕๖๒ –    พระราชกฤษฎีกาค่าไข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการขิกอบรม การจัด งาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
ครั้งที่ ๒ ๓. ภาคปฏิบัติ (การใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel)
ครั้งที่ ๓ ๔. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง –    บุคลิกภาพห่วงทีวาจาและวูฒิทางอารมณ์ –    ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ ทัศนคดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒ แขวงแกใหญ่ เขตเมืองสุรินทร์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 – 1 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments