กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 ธ.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15903/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง (สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น เพื่อปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๕๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ผนวก ช .อ ๑.๒0 การบริหารงานบุคคลของช้าราชการประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษและประเภททั่วไปตั้งแต่ ระดับอาวุโสลงมา และลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของส่วนราชการที่รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และอำนาจหน้าที่ปลัดกระทรวง อธิบดี มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการได้เต็มอำนาจ ที่ได้รับมอบในทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศรับสมัศรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือที่เทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา
๒) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานใต้อย่างมีประสิทธิภาพ (โปรแกรม Microsoft word, Excel, Power Point และการใช้ Internet)
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
๑) มีความรู้ ความสามารถในการให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ การวิเคราะห์
วางแผน และจัดหางบประมาณของส่วนราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของ หน่วยงาน
๒) มีความสามารถในการประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๓) มีความสามารถในการสืบคันข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำนโยบายและแผนด้านการเกษตรและสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผล พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดดามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและโครงการที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ชองจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบุรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและ การจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๒. ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด การบุรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ในจังหวัด
๓. ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ้ชองการปฏิบัติงานตามแผนงานและ โครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

๔. ร่วมดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพ่ระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝืาระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด
๕. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูล และศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
๖. จัดหาและรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือโครงการและร่วมนำแผนงานหรือ โครงการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๗. ร่วมประมวลผลข้อมูลการปฏิบัติงานหรือโครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงกรม รวมทั้งยุทธศาสตร์ประเทศ
๘. ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการนำเสนอของผู้บริหารในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ และแผนงานหรือโครงการ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการประชุม คณะกรรมการหรือคณะทำงานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๙. ติดตามการรายงานผลการดำเนินการตามภารกิจของส่วนราชการ และตามมติที่ประชุม ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
๒. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร และสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
๔. ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ นโยบายและภารกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการดำเนินงาน ด้านนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาค
๕. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย หรือแผนงาน การจัดทำแผนงาน/ โครงการ การวิเคราะห์ใครงการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารแผนงาน/ โครงการ การติดตามประเมินผลและการจัดทำงบประมาณ
๖. ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมขั้นพื้นฐาน)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments