กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/15744/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล พนักงานการพัสดุ
และพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจัดการงานบุคคล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานจัดการงานบุคคล

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์
3. ปริญญาทางการศึกษา
4. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
5. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
6. ปริญญาทางครุศาสตร์
7. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
8. ปริญญาทางสังคมวิทยา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานจัดการงานบุคคล

1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. ร่วมจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการจัดทำหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุน และบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและฝึกอบรม
4. ดำเนินการวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบ
การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
5. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบ
การวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
และการบริหารค่าตอบแทน
6. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบ
การวางหลักเกณฑ์ในการบริหารความสัมพันธ์
การจัดสรรสวัสดิการและแรงจูงใจที่เหมาะสม
ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
8. ร่วมอำนวยการประชุมคณะทำงาน
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

พนักงานจัดการงานบุคคล

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 11. การบริหารจัดการข้อมูล
 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน 
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 17. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน
 18. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
 19. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
 20. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 21. ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 22. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน -๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vwvw.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments