กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 พ.ย. 2564 รวม 9 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15593/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประจําตึก,,,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -15,960
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลศรีธัญญา มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๒๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงขอประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจําตึก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาการแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์


นักจัดการงานทั่วไป

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


พนักงานขับรถยนต์

มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
2. ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับ รถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกําหนด


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี


พนักงานประจําตึก

1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติงานทางด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาทางด้านสาธารณสุข เข่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฟิกอบรม การพัฒนาบุคลากร อาซีวอนามัย เป็นด้น เพื่อเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุขวัดและประเมินผล กำหนดระบบ และวิธีการด้านนิเทศ นิเทศควบคุมติดตามผล ประเมินผลงานด้านการสาธารณสุข และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานนะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิขาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติงาน
๑.๑ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวข้องงาน ด้านสาธารณสุข เข่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟืนฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฟิกอบรม การพัฒนาบุคลากรอาซีวอนามัย อนามัยสิงแวดล้อม พัฒนาระบบกลไกและการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การเสริมสร้างระบบการสาธารณสุขที่ดี
๑.๒ สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ ด้านสาธารณสุข เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน
๑.๓ ติดตามผลการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยงานด้านสาธารณสุข เพื่อนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
๑.๔ ร่วมพัฒนาเนี้อหา องค์ความรู้ คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ โดยบุรณาการแบบองค์รวมว่าด้วยการคุ้มครองและล่งเสริมภูมิปัญญา เกี่ยวกับงาน ด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ และจัดทำคูมือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการ ลือสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน มิความรู้สามารถป้องกันตนเองจากโรคและภัยสุขภาพ
๑.๕ ปฏิบัติการในการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพ การเฝ็าระวัง รักษาเบื้องต้น และติดตามฟืนฟูสุขภาพในชุมชน ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบริการสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
๑.๖ จัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น ข้อมูลของผู้ป่วย กลุ่มเลียง บุคลาการทางต้านบริการสุขภาพ ประชากร สถานะสุขภาพ ระบาดวิทยา สิงแวดล้อมที่เอื้อต่อ •สุขภาพ สถานประกอยทั่งภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อนำมาใช่ในการวิเคราะห์ปรับปรุง ระบบงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
๑.๗ ให้บริการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาเบื้องด้น สอบสวนสืบสวนโรค ติดตาม ผู้ป่วยผู้สัมผัสเพื่อการเฝืาระวัง ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพ และพื่นฟูสุขภาพ เพื่อให้ประขาชนมีสุขภาพที่ดี
๑.๘ ประเมินสิ่งแวดล้อมการทำงาน ประเมินสถานประกอบการ สถานบริการ สาธารณะ สถานทีสาธารณทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ
๑.๙ ปฏิบัติงานส่งเสริม ควบคุม กำกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การแพทย์และสาธารณสุข และกฎหมายอื่นทีเกี่ยวช้อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนดไว้
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเดี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้มีคุณภาพและเหมาะแก่การนำไปใช้ งานอยู่เสมอ รวมทั้งสนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องกับการให้บริการทางสาธารณสุข เพื่อให้การบริการดังกล่าว เป็นไปอย่างราบรื่น
๔.๒ สนับสนับการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี แก่บุคคลภายใน หน่วยงาน เพื่อเป็นความรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๔.๓ ให้บริการทางวิชาการ เช่น การจัดทำเอกสาร ตำรา คู้มือ เอกสารสื่อ เผยแพร่ใน รูปแบบต่าง ๆเพื่อการเรียนรู้และให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
๔.๔ ปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กร เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มี ความชำนาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๕ นิเทศงานด้านสาธารณสุขให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เข่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิขาการ และ รายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามมดิที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราขการ หรือมีลักษณะงานทีต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ รวมทั้งทักษะความ-เชี่ยวชาญต่างๆ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการและงานพัฒนา คุณภาพ งานบริหารโครงการ หรืองานกองทุนต่างๆ งานบริหารอาคารสถานที่และงานสัญญา เป็นต้น
(๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกสั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้ การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานกำหนดไว้
(๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของ หน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานของตนเอง ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓. ด้านการประสานงาน
ประสานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของทีมงาน ประสานงาน กับสมาชิกภายในทีมงาน ให้ความช่วยเหลือภายในทีมงาน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
๔. ด้านการบริการ
ตอบปัญหาชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่ รับผิดชอบ


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เข่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐาน ตรวจสอบได้
๒. รวบรวม หรือจัดทำข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งาน และอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน
๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวม จัดทำเอกสารหลักฐานการประกันสุขภาพของประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการสืบค้นของทางราชการ
๕. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ เสนอแนะ และปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
๖. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๗. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๘. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับรถยนต์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใข้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขช้อขัดช้องของรถยนต์ พร้อม ใช้งานตลอดเวลา บำรุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ก่อนนำออก ปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ หรือรถที่ให้บริการทางด้านสุขภาพรวมทั้งรถ EMS
๒. ซ่อมบำรุงรถยนต์รวมทั้งรักษาทำความสะอาดรถยนต์ในความรับผิดชอบเพื่อให้มีสภาพ พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ
๓. สรุปสถิติรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการวางแผน ในการปฏิบัติงาน
๔. ประสานงานในหน้าที่งานที,รับผิดชอบเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที,ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดังนี้
๑.๑ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
๑.๒ ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีใบอนุญาตขับ รถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการทางการพยาบาลด้านต่างๆ ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบของแพทย์หรือ พยาบาลวิชาชีพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และจัดเตรียมตรวจนับ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ ให้มีจำนวนเพียงพอครบล้วน และพร้อมใช้งาน
๒. ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการช่วยเหลือคนไข้ที่มีลักษณะงานที่ไม่ยุ่งยากซับช้อน โดยได้ผ่านการอบรมเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
๓. ร่วมทีมแพทย์และพยาบาลปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และติดตามพื้นฟู สุขภาพในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษา
๔. สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการตามประเภทการให้บริการ เพื่อไปพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
๕. ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย เช่น ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการบริการหลังเสร็จสิ้นการใช้งานให้เป็นไปตาม หลักมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
๗. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ


พนักงานประจําตึก

ปฏิบัติงานด้านอาคาร สถานที่ ในการดูแล ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ สิ่งแวดล้อมและเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกติดต่องานระหว่างหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงานที่ ต้องบริหารจัดการ ดูแล จัดทำความสะอาด อาคารสถานที่ บริเวณสิ่งแวดล้อภายในหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย และการเก็บรักษาทำความสำอาด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
๑. ดูแล จัดทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อมภายใน หน่วยงาน เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน
๒. จัดเตรียม เก็บรักษา ทำความสำอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆของผู้มารับบริการอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
๓. ประสานงานและอำนวยความสะดวกในงานที่รับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน
๔. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวช้อง เพื่อสร้างความ เข้าใจและร่วมมือในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด
ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม .๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยวิธีการสอบ ข้อเชียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม ที่ปรากฏอย่างอื่น
๒) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ความกระดือรือร้น ประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท,วงท่า วาจา เป็นต้น


นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
๒. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล่ คังนี้
๑) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏอย่างอื่น
๒) พิจารณาความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ทวงท่า วาจา เป็นต้น


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ความรู้/ความสามารถทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งเกี่ยวกับงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ด้งนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้านงานธุรการ


พนักงานขับรถยนต์

๑. การประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล คังนี้ (๑) ความรู้เกี่ยวกับงานการขับรถยนต์ กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
(๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
(๓) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏอย่างอื่น
(๔) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ท,วงท่า วาจา เป็นต้น


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. การประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)โดยวิธีการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานการช่วยเหลือคนไข้ กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน
๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
๓) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม
ที่ปรากฏอย่างอื่น
๔) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ห่วงท่า วาจา เป็นต้น


พนักงานประจําตึก

๑. การประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)โดยวิธีการสัมภาษณ์และการประเมินบุคคล ดังนี้ ๑) ความรู้เกี่ยวกับงานการงานประจำตึก กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงาน ๒) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานประจำตึก
๓) พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรม
ที่ปรากฏอย่างอื่น
๔) สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ห่วงท่า วาจา เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครดําเนินการดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล  โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดําเนินการรวบรวมเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร
2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3. หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (ตามข้อ 3.3)
4. บัตรประจําตัวผู้สมัครสอบเว้นเลขประจําตัวสอบ
ส่งไปยังกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยหน่วยงานจะพิจารณาวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกิน วันที่ปิดรับสมัคร 12 พฤศจิกายน 2564 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail:hr.natcha15@gmail.com

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments