กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -28 ต.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -28 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15529/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ต.ค. – 28 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการขนส่ง

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของหน่วยงาน
(๔) แก้1ขปัญหาข้อขัดข้องระบบคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการขนส่ง

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือ
ปริมาณการแกไขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล จากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

(๑) ความร้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ -Word – Excel – การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)           
(๒) ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแกั!ขเพิมเดิม        

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ ๑๙๙ หมู่ ๑๖ ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 28 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.032602034

ต่อ 16

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments