กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15498/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดกาฬสินอุ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน เอ๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะและคุณสมปีติเฉพาะของกลุ่ม งาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. ได้รับวุฒิประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรีอวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนึยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม หรือได้รับอนุปริญญาทางด้านสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์
๒. สามารถปฏินัติงานในพี้นที่ได้
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธ์ุ อำเภอเมีองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 – 19 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments