กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15439/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ที่ ๒/๒๕๖๔

เรื่อง วับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

ด้วยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

–    สัญชาติไทย
–    อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
–    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี
สามารถอ่าน แปล เขียน และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
–    มีความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ระหว่างประเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข่น เอกสาร หนังสือ เว็บไซต์ ฯลฯ
–    สามารถใข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint)
–    มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล

–    จัดทำรายงาน (รายเดือน) เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งประเมินผล
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะสำหรับใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินโครงการ และแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปี

–    ปฏิบ้ติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลโครงการฯ รวมทั้งการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ (กรม/กองในกระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นตัน) รวมทั้งให้มีการบันทึกข้อมูลในส่วนต่อขยาย อาทิ ข้อมูลบุคคลสำคัญ ข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ข้อมูลความร่วมมือพหุภาคีสำหรับใช้ ประโยชน์ในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งจัดทำบทความเพื่อลงเผยแพรในเว็บไซต์
–    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสมุน การปฏิบัติงานชองเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครได้ ๓ ช่องทาง
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
๔.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานใส่ซองด้วยตนเองที่ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ส่งถนนพระราม ๖ (จ่าหน้าชอง กรมเอเชียใต้ฯ)
๔.๒ ส่งไปรษณีย์โดยจ่าหน้าชองถึง กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บที่มุมซองด้านล่างชวา “สมัครงาน”
๔.๓ สมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยส่งเอกสารหลักฐานมาที่ sameaf.info@gmai(.com ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องถึงกรมเอเชียใต้ฯ ภายในเวลาราชการชอง
วันจันทร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments