Categories
งานราชการอื่นๆ

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-3 ก.ย. 2564 รวม 140 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15308/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทะเบียนและบัตร,นักวิชาการคลัง,นักวิชาการจัดเก็บรายได้,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,บรรณารักษ์,นักวิชาการสุขาภิบาล,นักพัฒนาชุมชน,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,นายช่างโยธา,นายช่างเครื่องกล,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานเทศกิจ,เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล,เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน,ภารโรง,นักการ,คนงาน,คนสวน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 140
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (เทศบาลนครแหลมฉบัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง

เรื่อง รับสมัครบุค่คลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อทดแทนฺตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง๓ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙(๑), (๓) และข้อ ๒๐ แห่งประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒๗ ตำแหน่ง ๑๓๘ อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยบรรณารักษ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 4400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 4400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานเทศกิจ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ภารโรง

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


นักการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงาน

อัตราว่าง : 65 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนสวน

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและ อัตรากำลังงานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง ณ อาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น

เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments