กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ก.ย. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15310/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-17,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ
ที่ ๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยกองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลด้านการลดอาวุธ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-17500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๑ สัญชาติไทย อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
๒.๒ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๒.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) สังคมศาสตร์ (Social Sciences) รัฐศาสตร์ (Political Sciences) นิติศาสตร์ (Law) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ มีความสนใจด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและภารกิจตาม อาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะมิติด้านสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ
๒.๕ สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี มีทักษะในการแปล ย่อความ และสรุปความ รวมทั้ง มีความสามารถในการค้นคว้า วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint) ได้
๒.๖ มีบุคลิกคล่องแคล่ว มีมบุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (ตามข้อ ๓.๑) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ interor5O5@mfa.mail.50.th โดยใช้หัวข้อว่า “สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยประมวลและข้อมูลด้าน การลดอาวุธ”

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 – 8 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments