กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ส.ค. 2564 รวม 29 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ส.ค. 2564 รวม 29 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15307/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานจำห้องยา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 7,590-15,960
อัตราว่าง: 29
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งพนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง พนักงาน กระทรวงสาธารณสุข การสรรหา และการเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงรันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภทตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งกรมการแพทย์ ที่ ๑๒๐๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรับสมัครสรรหาและ เลือกสรร ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13300- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10200- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบัตรรายงานโรค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานจำห้องยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

๑. ได้รับ,ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
๒. มีทักษะในการใข้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


นักประชาสัมพันธ์

๑. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาประขาสัมพันธ์ สาขาวิขาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
๒. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขา นิติเวชศาสตร์ หรือทางด้านกายวิภาคศาสตร์
๓. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

๑.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยี-คมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๒.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


เจ้าพนักงานพัสดุ

๑. ได้รับประกาศนึยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)


พนักงานบริการ

๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนดัน (ม.๓) หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)


พนักงานบัตรรายงานโรค

๑.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


พนักงานประกอบอาหาร

๑.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๖.ได้รับวฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖) •
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน


พนักงานจำห้องยา

๑. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๒. ได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.๖)
๓. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน และการบริหารราชการทั่วไป ชึ่งมีลักษณะงานที่ด้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรอง และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผล การปฏิบัติงานตามมดิที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัด ระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับฟ้ง ความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวมรวบข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ การชัดปาฐกถา การชัดสัมมนา การชัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินงานหรือผลงานชองหน่วยงานหรือของรัฐบาลหรือนโยบายชองรัฐบาล การเผยแพร่คิลปวัฒนธรรม ของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการกับประชาชน การควบคุม การตรวจสอบการดำเนินงาน กระจายเสียง ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายการ ประชาสัมพันธ์หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานบริการ
๑. การช่วยผ่าชันสูตรศพ
ตรวจสอบความถูกต้องฃองชื่อ-นามสกุลศพกับหนังสือรับรองการตายจากหน่วยงานที่ส่งและติดต่อประสานงาน แก้ไขกับหน่วยงานที่ส่งในกรณีที่ข้อมูลไม,ถูกต้อง และในกรณีที่เป็น case ทางนิติเวชแต่ไม่มีแพทย์ทางนิติเวชทำ การชันสูตร จะมีการส่งศพพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันภายนอกที่รับส่งต่อ, ลงทะเบียนให้หมายเลขการ ผ่าชันสูตรศพ, บันทึกและเตรียมนํ้ายาเคมีเพื่อใช้ในการตรึงอวัยวะ/ชิ้นเนื้อเยื่อ, ช่วยพยาธิแพทย์ไนการผ่าชันสูตร ศพ, ลุ่มตัดชิ้นเนื้อเยื่อ รวมทั้งให้หมายเลขตลับใส่ชิ้นเนื้อพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด, ล้างและจัดเก็บอุปกรณ์ หลังจากสิ้นสุดการผ่าชันสูตรศพ, จัดทำบล็อกพาราฟินชิ้นเนื้อเยื่อ, ตัดบล็อกพาราฟินชิ้นเนื้อเยื่อเป็นแผ่นบาง ย้อมสีชิ้นเนื้อเยื่อและจัดทำเป็นสไลด์ส่งพยาธิแพทย์, เก็บบล็อก และสไลด์ชิ้นเนื้อเยื่อ, ตรวจสอบคัด-แยก จัดเก็บ และทิ้งชิ้นเนื้อเยื่อ, ดูแล ทำความสะอาดห้องและพื้นที่ตามนโยบายกิจกรรม ๕ ส.
๒. การดูแลรักษาสภาพศพ และจำหน่ายศพที่ไม่ได้ทำการผ่าชันสูตร
รับและเคลื่อนย้ายศพจากตึกที่เสียชีวิต,ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจชันสูตรศพ การรับศพและการจำหน่ายศพฉีดยา อาบนื้า และตกแต่งศพ, จัดพิธีรดนํ้าศพ, ตรวจสอบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่ต้นลังกัด และสำนักงานเขตก่อนทำการจำหน่ายศพ
๓. ขั้นตอนการรับรองผล
ตรวจสอบรายละเอียดในใบรายงานผลให้ถูกต้องครบล้วน ก่อนทำการส่งผลกลับไปยังหน่วยงานที่ส่งชันสูตร
งานด้านวิชาการ ทำวิจัย และมีส่วนร่วมในโครงการวิจัย ได้แก่ การปลูกถ่าย อวัยวะ (Organ transplantation) เป็นต้น, จัดหา ดูแลร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อการเรียนการสอน, จัดทำคูมือ ปฏิบัติการงานตรวจศพ รวมทั้งคู,มือควบคุมคุณภาพ, ควบคุมคุณภาพงานตรวจศพ ทบทวนระบบคุณภาพของ หน่วยงาน, เก็บรวบรวมหลักฐานการตรวจชันสูตรศพ และรายงานผลการชันสูตรเพื่อใซ้เป็นข้อมูลสำหรับการ สืบค้น, ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการตรวจชันสูตรศพ, ขิกอบรม ดูงานและถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
งานด้านบริหาร
๑. ควบคุมบริหารการจัดการนํ้ายา-สารเคมี พัสดุ-ครุภัณฑ์ต่างๆ
๒. ติดตาม-รายงานการประเมินผลของหน่วยงานส่งกลุ่มงานๆ
๓. ร่วมวางแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
๔. วางแผนด้านเงินงบประมาณ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรร งบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานควบคุมการทำงานฃองเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ติดตามศึกษา ความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุชภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ชึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ ในทรัพย์สินชองทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและ เก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดชื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการ เปลี่ยนแปลงสัญญาชื้อ หรือสัญญาจัาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือ ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแกผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การviนฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เข่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการ ยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง


พนักงานบัตรรายงานโรค

ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติให้บริการจัดทำบัตรผู้ป่วยประเภทต่าง ๆ ในระบบสารสนเทศ ค้นหาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการ พร้อมบันทึกลงทะเบียนรหัสโรคตามระบบ สากล และชัดเก็บเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู้ป่วย ตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประกอบอาหาร

ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดชื้อ กำหนดรายการอาหาร และปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยง สำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง


พนักงานจำห้องยา

ปฏิบัติงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยา ชึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเตรียมและ ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการแบ่งบรรจุยา จัดยาตามใบสั่งหรือใบเบิกจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ดูแลความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ห้องจ่ายยาและคลังยาเพื่อป้องกันอุบัติการณ์ที่จะ เกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑๐๐ คะแนน) (วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
๓. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาขีพ การยึดมั่นในความถูกด้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


นักประชาสัมพันธ์

ผู้สมัครต้องไต้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
– ความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– การประชาสัมพันธ์
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาขีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
– ด้านความรู้ความสามารถทักษะต้านวิชาชีพ
(วิธีการประเมิน โดยการปฏิบัติ)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การรดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเชียน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านความสามารถและทักษะที่สอดคล้องกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
–    สอบวิเคราะห์ แก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
–    ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่าย
(วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน)
๒. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
– เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยีดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบรีการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธี้ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานบริการ

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานบัตรรายงานโรค

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ประเมินต้านสมรรถนะชองบุคคล (๑๐๐ คะแนน)
–    เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทึม
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานประกอบอาหาร

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-
สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)


พนักงานจำห้องยา

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
– ประเมินด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประเมินด้านความสามารถที่-สอดคล้องกับตำแหน่ง ประเมินด้านสมรรถนะชองบุคคล
(วิธีการประเมิน โดยการสัมภาษณ์)

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments