สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2564

สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.ลำพูน

ลิงค์: https://ehenx.com/15167/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 23 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลชองพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดลำพูน ที ๒๓๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที, ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงิน และบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

(๑) รับและจ่ายเงิน เบิกจ่ายเงินงบประมาณประเภทต่าง ๆ และจัดทำเอกสารทางด้านการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดทำคำของบประมาณของสำนักงานจังหวัด เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมถึงโอนจัดสรร โอนเปลี่ยนแปลง กันเงินเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดทำประมาณการรายได้แผ่นดิน จัดเก็บค่าธรรมเนียม และนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ตรวจสอบบัญชี
จัดทำทะเบียนคุมด้านการเงินและบัญชี จัดทำกระทบยอดเงินฝาก และควบคุมเงินทดรองราชการ ของสำนักงาน รวมทั้งบันทึกและปรับปรุงบัญชี งบการเงินในระบบ GFMIS เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน ที่ถูกต้อง
(๕) ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบหลักฐานเอกสารการส่งใช้เงินยืม รวมทั้งใบสำคัญการเบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๖) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานทางบัญชี ของส่วนราชการส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) งานบำเหน็จ บำนาญ และบำเหน็จตกทอด รวมทั้งเบิกจ่ายงบกลางในความรับผิดชอบ ของกรมปัญชีกลาง สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานจังหวัด งานกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ งานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ลำพูน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร๓.๑.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 – 23 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.ลำพูน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments