กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 110 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14888/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 110
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตาก,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,เพชรบุรี,ภูเก็ต,ระนอง,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศหลายจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมจังหวัดละ ๕ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๓๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ อธิบดี กรมธนารักษ์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ กรณีการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 115 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ อัตราว่าง วันเริ่มรับสมัคร วันสิ้นสุดรับสมัคร ประกาศ
อ่างทอง 5 13 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2564 link
เพชรบุรี 5 8 ก.ค. 2564  14 ก.ค. 2564 link
สระแก้ว 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
อุตรดิตถ์ 5 12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 link
ภูเก็ต 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
นครสวรรค์ 5 12 ก.ค. 2564 16 ก.ค. 2564 link
นครศรีธรรมราช 5 9 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ชุมพร 5 7 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 link
เชียงราย 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ชัยภูมิ 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
เชียงใหม่ 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ขอนแก่น 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
สกลนคร 5 9 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2564 link
เลย 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ระนอง 5 7 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 link
กำแพงเพชร 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ตาก 5 7 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ศรีสะเกษ 5 8 ก.ค. 2564  14 ก.ค. 2564 link
ตรัง 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
ฉะเชิงเทรา 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link
กาฬสินธุ์ 5 8 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564 link

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อช่วยวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
4. การติดตาม ประเมินผล วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
๕. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนบริหารทั่วไปของสำนักงาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี การรวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติงาน สถิติข้อมูล และงานเกี่ยวกับสารสนเทศของสำนักงานฯ รวมถึงการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ หรือ
๖. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนจัดการที่ราชพัสดุของสำนักงาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ และการวางแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ หรือ
๗. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนจัดการฐานข้อมูลของสำนักงาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุ จัดทำและบริหารฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุ หรือ
๘. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงาน
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและปฏิบัติงานตามขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลซื้อขายและประสานงานกับสำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๙. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
๑๐. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments