งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 110 อัตรา,

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14888/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 110
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตาก,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,เพชรบุรี,ภูเก็ต,ระนอง,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.ค. – 19 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศหลายจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมจังหวัดละ ๕ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๓๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ อธิบดี กรมธนารักษ์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ กรณีการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 115 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อัตราว่างวันเริ่มรับสมัครวันสิ้นสุดรับสมัครประกาศ
อ่างทอง513 ก.ค. 256419 ก.ค. 2564link
เพชรบุรี58 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564link
สระแก้ว58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
อุตรดิตถ์512 ก.ค. 256416 ก.ค. 2564link
ภูเก็ต58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
นครสวรรค์512 ก.ค. 256416 ก.ค. 2564link
นครศรีธรรมราช59 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ชุมพร57 ก.ค. 256413 ก.ค. 2564link
เชียงราย58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ชัยภูมิ58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
เชียงใหม่58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ขอนแก่น58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
สกลนคร59 ก.ค. 256415 ก.ค. 2564link
เลย58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ระนอง57 ก.ค. 256413 ก.ค. 2564link
กำแพงเพชร58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ตาก57 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ศรีสะเกษ58 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564link
ตรัง58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ฉะเชิงเทรา58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
กาฬสินธุ์58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อช่วยวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
2. วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการหรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงและเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
4. การติดตาม ประเมินผล วัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
๕. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนบริหารทั่วไปของสำนักงาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี การรวบรวม และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติงาน สถิติข้อมูล และงานเกี่ยวกับสารสนเทศของสำนักงานฯ รวมถึงการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และค่าภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ หรือ
๖. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนจัดการที่ราชพัสดุของสำนักงาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ การจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุ และการวางแผนพัฒนาที่ราชพัสดุ หรือ
๗. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนจัดการฐานข้อมูลของสำนักงาน ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านที่ราชพัสดุ จัดทำและบริหารฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนหลักฐานที่ราชพัสดุ หรือ
๘. ร่วมปฏิบัติงานกับส่วนประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงาน
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและปฏิบัติงานตามขั้นตอนการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลซื้อขายและประสานงานกับสำนักงานที่ดิน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอข้อมูลประกอบการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๙. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
๑๐. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments