กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -30 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอนามัย

ลิงค์: https://ehenx.com/14801/ หรือ
ตำแหน่ง: นักโภชนาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 30 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะงานและคุณสมบัติของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะได้รับการ ว่าจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งกรมอนามัยที่ ๙๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักโภชนาการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักโภชนาการ

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนา ทางโภชนวิทยา ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุชศาสตร์ ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางโภชนาการ ทางโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทางโภชนศาสตร์ และการกำหนดอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ ทางอาหาร และโภชนาการประยุกต์ ทางเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ทางการจัดการอาหาร ทางโภชนาการชุมชน ทางโภชนาการและการประกอบอาหาร ทางวิทยาการอาหารและการบริการ ทางวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และบริการ ทางการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักโภชนาการ

ด้านการปฏิบัติการ
๑) ศึกษา ด้นคว้า สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย เบื้องต้นด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน ฟืนฟูภาวะโภชนาการของประชาชน
๒) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลอาหารและประเมินการบริโภคอาหาร และด้านโภชนาการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๓) ร่วมปฏิป้ตงานด้านวิชาการในกลุ่มวัยต่างๆ
๔) ร่วมสนับสนุน ล่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง แก้ไข ฟืนฟูและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่ดีของ ประชาชน เพื่อให้มีภาวะโภชนาการทีดี
๕) ร่วมติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานให้มี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
๖) ร่วมเฝืาระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการ กับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะ โภชนาการในประชาชนที่มีความเลี่ยง
๗) ร่วมจัดการองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อพัฒนาระบบงานและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรและ ภาคีเครือข่าย
๘) ร่วมจัดทำฐานข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
๙) ร่วมจัดทำตำรับอาหาร และลื่อโภชนศึกษา สำหรับประชาชน เพื่อให้Iด้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสม ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
ต้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ ตามที่กำหนดไว้
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ ความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำ ความรู้ เทคโนโลยีทางด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน
๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการหรือเทคโนโลยีแก่บุคคลภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ให้บริการสื่อทางด้านอาหารและโภชนาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่โด้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักโภชนาการ

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง/ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
๓. ความรู้เกี่ยวกับงานโภชนาการ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อน กำลังคน

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments