ราชกิจจาฯ ประกาศลดส่ง เงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน


ฝากประชาสัมพันธ์

ราชกิจจาฯ ประกาศลดส่ง เงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน

ลิงค์: https://ehenx.com/14686/ หรือ
เรื่อง:


ราชกิจจาฯ ประกาศลดส่ง เงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน

(28 มิ.ย.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย “เงินสมทบ” ผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน

(28 มิ.ย.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย “เงินสมทบ” ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยมีสาระสำคัญให้ลดอัตรา “เงินสมทบ” ผู้ประกันตนที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบเดิมเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.2564 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดการส่งเงินสมทบมี 3 ทางเลือก ดังนี้

1.ได้ประโยชน์ทดแทน 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565 จ่ายสมทบ 42 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 70 บาท/เดือน

2.ได้ประโยชน์ทดแทน 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต และกรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565 จ่ายสมทบ 60 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 100 บาท/เดือน

3.ด้ประโยชน์ทดแทน 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 จ่ายสมทบ 180 บาท/เดือน หลังจากนั้นจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments