กระทรวงแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อุบลราชธานี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -10 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงแรงงาน พนักงานราชการเฉพาะกิจ อุบลราชธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/14663/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 10 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ด้านสิทธิประโยชน์
๑.๑ การวินิจฉัยประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
๑.๒ การรับคำร้องและวินิจฉัยสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่อยู่นอกข่ายคุ้มครองของ กองทุนเงินทดแทน
๑.๓ การเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือคำวินิจฉัยปิดเรื่องหรือรื้อท้นเรื่องการรับสมัครส่งตัวลูกจ้าง ผู้ประกันตนเข้ารับการท้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และด้านอาชีพ
๑.๔ การตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ
๑.๕ การจัดทำเอกสารการรับสิทธิประโยชน์พร้อมจัดทำรายงาน การอุทธรณ์การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนด้านสิทธิประโยชน์
๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านทะเบียนและประสานการแพทย์
๒.๑ การรับและตรวจแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ผู้ประกันตน
๒.๒ การกำหนดรหัสประเภทกิจการ เลขที่บัญชี อัตราเงินสมทบ วันที่มีเจ้าหน้าที่จ่ายเงินสมทบ การคำนวณเงินสมทบและออกใบประเมินเงินสมทบ
๒.๓ การออกหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนนายจ้าง จัดทำแฟ้มนายจ้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการ นำล่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
๒.๔ การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การจัดการฐานข้อมูลลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมทั้ง เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
๒.๕ การบันทึกข้อมูลการนำล่งเงินสมทบ การจัดการฐานข้อมูลเงินสมทบและฐานข้อมูลระบบ บริการทางการแพทย์
๒.๖ การประสานสถานพยาบาล การอุทธรณ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านทะเบียนและ บริการทางการแพทย์ การออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์
๒.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๓. ด้านเงินสมทบและการตรวจสอบ
๓.๑ ชี้แจง ให้คำแนะนำสถานประกอบการหรือนายจ้างให้ขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
๓.๒ การรับและตรวจแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง การกำหนดรหัสประเภทกิจการ เลขที่บัญชี อัตรา เงินสมทบ วันที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ
๓.๓ การคำนวณเงินสมทบและออกใบประเมินเงินสมทบ
๓.๔ การออกหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้นายจ้าง และจัดทำแฟ้มนายจ้างให้คำแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการนำส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
๓.๕ การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การจัดการฐานข้อมูลทะเบียนนายจ้าง
๓.๖ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนของนายจ้างการ ดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๗ การจัดเก็บเงินสมทบ
๓.๘ การตรวจสอบสถานประกอบการ การตรวจบัญชีค่าจ้าง การออกใบประเมินเงินสมทบ ประจำปี ประจำงวด การออกใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างและจากการตรวจบัญชีค่าจ้าง การจัดเก็บ แฟ้มนายจ้าง การคืนเงินสมทบ
๓.๙ การตรวจสอบติดตามเร่งรัดเงินสมทบค้างชำระ การสอบทรัพย์เพื่อยึด อายัดขายทอดตลาดและตัดหนี้สูญ
๓.๑๐ การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง การอุทธรณ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านเงินสมทบ
๓.๑๑ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน

 • การประเมินครังที ๑
  –    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสำนักงานประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน การให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
  –    ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ความรู้ด้าน งานคอมพิวเตอร์
  –    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 • การประเมินครั้งที่ ๒
  ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คุณลักษณะส่วนบุคคล
  –    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานจากการสังเภตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
  –    พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อุบลราชธานี]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 10 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อุบลราชธานี]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments