กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/14575/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำนโยบายแผนงานในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล เพื่อจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบ ประจำปี
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนงาน-โครงการและงบประมาณด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 3. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนงาน- โครงการและงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินและ การพัฒนาแหล่งนี้า ประสานแผนปฏิบัติงาน – งบประมาณ ติดตามผลการดำเนินงาน – การใช้จ่าย งบประมาณของกิจกรรมในกลุ่มงานและโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ
 4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงาน งบประมาณ จัดทำทะเบียนวิจัย จัดทำเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ โครงการวิจัยติดตามผลการดำเนินงานวิจัย เพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัย และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศงานวิจัย ตลอดจนนำมาจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร
 5. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของรัฐ กระทรวงฯ และของกรมฯ เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาระบบมาตรฐาน ด้านการจัดการและสัมฤทธผลของงานภาครัฐ (IPA) แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานของกรมฯ และ จัดทำแผนกลยุทธ์กรมพัฒนาที่ดิน จัดวางระบบการ ควบคุมภายในและระบบอื่นๆ ติดตามผลการ ดำเนินงานตามระบบมาตรฐานงาน
 6. จัดทำแผน/โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะโครงการพระราชดำริ ติดตามประสานการทำงานรวมทั้ง วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
 7. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศ และโครงการ เงินกู้ ติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้แหล่งเงินทราบ ประสานงานกับองค์กรหรือ หน่วยงาน ต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ดิน ทุนการศึกษา ฟิกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานต่างประเทศผู้เชี่ยวชาญ และอาสาสมัครต่างประเทศ
 8. ทำหน้าที่ช่วยผู้บริหารในการรวบรวม ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารรับผิดชอบ
 9. จัดทำรายงาน ร่างเอกสารโต้ตอบ จัดเตรียมเอกสารการประชุม
 10. ช่วยจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ วิจัยการต่อด้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ติดตามการ แปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศไทยและจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปี
 11. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านวิชาการ และเศรษฐกิจ สังคม เพื่อใช้ในการวางแผน
 12. ปฏิบัติงานเตรียมการประชุม รายงานการประชุม จัดทำแผนงาน/งบประมาณติดตามผลการ ปฏิบัติงาน รวบรวมผลงานวิจัยและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน วิชาการ
 13. พัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ บริการ และพัฒนาเพื่อเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน
 14. ปฏิบัติงานด้าน IT และสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การประยุกต์การใช้ งานโปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาที่ดิน การสร้างเว็บไซต์ การเตรียม ฐานข้อมูลการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
 15. ปฏิบัติงานด้านติดตามผลการดำเนินงาน โครงการในภาพรวมของกรมฯ วิเคราะห์และวิจัยเพื่อ ประเมินผล นำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนงาน ของกรมฯ
 16. ติดตามการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคหลังการปฏิรูประบบราชการ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ระบบราชการ
 17. สนับสนุนดูแลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด
 18. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 19. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ค่านิยมของกรมพัฒนาที่ดิน ภายใต้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแพ่งชาติ ฉบับที่ 12
 2. ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์เบื้องด้นเกี่ยวกับนโยบายภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน
  ราชการ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำ งบประมาณ การติดตามและประเมินผล
 4. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และระบบราชการ

ทดสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)

 1. ความรู้ ความสามารถ
 2. สมรรถนะ
 3. บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาที่ดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments