กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ค. -19 ส.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ค. -19 ส.ค. 2563 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมป่าไม้"

ลิงค์: https://ehenx.com/10171/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-10,340
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,นครราชสีมา,นราธิวาส,สงขลา,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ค. – 19 ส.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมป่าไม้ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ด้วยกรมป่าไม้ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-10340 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา และ

2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานทางช่างสำรวจ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจเพื่อหาระยะระดับมุม ลักษณะและขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ การทำแผนที่แบบต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน เพื่องานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินป่าไม้ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. สำรวจรังวัดคำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชบน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานที่กำหนดไว้

3. วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

4. บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

5. กำนหดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง

2. ด้านการบริการ

1. ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะทั่วไปแก่บุคลากรทุกสายงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปรกอบด้วย

 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสำรวจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

 • คำนวณหาค่าระดับ และการปรับแก้
 • คำนวณหาค่ามุมภายในรูปหลายเหลี่ยม
 • คำนวณหาเนื้อที่จากค่าพกัดฉาก
 • คำนวณหาค่าภาคของทิศ (Az) จากค่าพิกัด 2 จุด
 • คำนวณหาค่าพิกัดเมื่อทราบค่าพิกัดจุดแรกออกและค่าภาคของทิศ (Az)
 • ความหมายของแผนที่ (รูปลอย UTM Zone 47-47)
 • การขึ้นรูปแผนที่ด้วยค่าพิกัดฉาก และขึ้นรูปแผนที่ด้วยค่ามุม Az กับระยะ
 • มาตราส่วนของแผนที่
 • เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ การใช้งานและการกำหนดค่าต่างๆ
 • เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ชนิดความละเอียดสูง
 • ภาพถ่ายทางอากาศกับงานสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่
 • อุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการรังวัดและการจัดทำแผนที่
 • ฐานข้อมูลด้านแผนที่

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมป่าไม้ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. – 19 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมป่าไม้

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments