กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 ก.ค. -17 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

ลิงค์: https://ehenx.com/9332/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ก.ค. – 17 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักพัฒนาสังคม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคม

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา


นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


นักจัดการงานทั่วไป

คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักพัฒนาสังคม

สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางวิชาการเบื้องต้นในการดำเนินงานและการจัดทำระบบมาตรฐาน มาตรการ แนวทาง หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบข้อบังคับด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมเบื้องต้นเพื่อรกอบการจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคม ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเบื้องต้น วางแผนแก้ปัญหาเพื่อพัฒนางานด้านสังคม โดยจัดเก็บข้อมูลเ็นสถิติตเพื่อนำปใช้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นหลักฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ จัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ดูแลการรับ-จ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ และถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัิงานด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุมต่างๆ บันทึกและเรียบเรียงรายงานประชุมและรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารเพื่อรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดและสามารถปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักพัฒนาสังคม

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ความรู้เกี่ยวักบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในยุค Nw Normal

นักวิชาการเงินและบัญชี

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ความรู้เกี่ยวักบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในยุค Nw Normal
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชีเบื้องต้น ความรู้การบริาหรและวิเคราะห์งบการเงินและความรู้เกี่ยวกับการเงินและการคลัง

นักจัดการงานทั่วไป

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และระเบียบที่เกียวข้อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ความรู้เกี่ยวักบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในยุค Nw Normal

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. – 17 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments