กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.ค. -14 ก.ค. 2563 รวม 33 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมส่งเสริมการเกษตร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9254/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,นายช่างเทคนิค,เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 33
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ค. – 14 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นิติกร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเทคนิค

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเกษตร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางโรคพืช ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์กษตร


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นักวิชาการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางโรคพืช ทางชีววิทยา ทางจุลชีววิทยา ทางพฤกษศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้

 • สาขาวิชาเกษตรศษสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมทิสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร ทางการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยาหรือทางโภชนศาสตร์
 • สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์เกษตรทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือทางคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสารสนเทศศษสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. หรือคุณวุฒิยอ่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม


นายช่างเทคนิค

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์


เจ้าพนักงานการเกษตร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวักบารเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายาน การบัญชีรวบรวมยรายละเอียด ข้อมูลเีก่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์หนังสือราชการ รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท จัดส่งหนังสือราชการ/เอกสารราชการ จัดเก็บและค้นหาหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือในการพิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายาน ประกาศ คำสั่ง และแบบฟอร์มต่างๆ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล และสถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office งานพิมพ์หนังสือราชการ และงานเอกสารต่างๆ ออกแบบและพัฒนา Website และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีและพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ ลหักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

ปฏิบัติงานด้านตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย งานด้านตรวจสอบร่างนิติกรรมสัญญาทุกประเภทของกรมส่งเสริมการเกษตร งานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานด้านคดี คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง งานด้านนโยบายของผู้บริหาร งานด้านกฎหมายทั่วไป งานด้านการสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน เช่น วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับ การรวบรวม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในกระบวนการการจัดทำงบประมาณและปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนโยบายและแผน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือ ชุดคำสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคล หรือนห่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานทางวิชาการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศํตรูพืช การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน และการจัดและรักษามาตรฐานพันธุ์พืช การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การตลาดของพืช สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น ปริมาณการผลิต การตลาด ราคาผลผลิต ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและประเทศคู่แข่งเป็นต้น เพื่อวางแผนและแนะนำการผลิต และการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการสามารถผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตร รวมทั้งรวบรวม จัดทำข้อมูล การจัดทำรายงานเกี่ยวกับการสารสนเทศทางการเกษตร การให้คำปรึกษา แนะนำ และสาธิตงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วางแผน และวิจัยทางด้านส่งเสริมการเกษตร เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการเผลิตและการตลาด การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษ๖รและความรู้การเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำแนะนำ และบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำนเินไปอย่างถูฏต้องและได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อืนตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเทคนิค

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ ตกแต่ง ตัดต่อ ลำดับภาพ จัดหมวดหมู่เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานการเกษตร

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสรวิมการเกษตรตลอดจนการช่วยเหลือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในการศึกษาข้อมูล การผลิตการตลาดเพื่อวางแผนส่งเสริมการผลิต การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การจัดระบบเกษตรกรรม การแปรรูปผลผลิต การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร การให้บริการวิชาการด้านการจัดการการผลิตในพื้นที่ ให้คำแนะนำและบริการข้อมูลด้านการเกษตร การพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนาครอบครัวเพื่อสร้างความเช้มแข็งของชุมชนเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น พระราชบัญญัติการจัดซื้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้ด้านงานสารบรรณ
 3. ความรู้ด้านงบประมาณ ด้านการเงินและบัญชี และด้านพัสดุ
 4. ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ และอินเตอร์เน็ต

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 3. ความรู้ในการโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ และอินเตอร์เน็ต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชากร พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงการคลังว่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

นิติกร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วินัยข้าราชการ และกฎหมายทั่วไป

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 3. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร นโยบายสำคัญขงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงานและโครงการ การบริหารแนงานโครงการ การวิเคราะห์โครงการ และการติดตามประเมินผล
 4. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562
 5. ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษ๖รประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
 3. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วิส ด้วยเครื่องมือและภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ
 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น MS.SQL, Oracle, MySQL, MongoDB เป็นต้น
 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการเกษตร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมอง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพืชและการจัดการพืช การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช พฤกษศาสตร์พืช ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษ๖ร การคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช คุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต การวางแผนการตรวจสอบความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี หลักการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานการสอบบัญชี เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการตรวจสอบบัญชีเทคนิคการตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และหลักการเขียนรายงาน

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการวัด ดิจิตอลไมโครโปรเซสเซอร์ คัดเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้า บอกชนิดและอ่านค่าอุปกรณ์ เชื่อมต่อสายสัญญาณแบบบาลานซ์กับอันบาลานซ์ติดตั้งระบบเสียงพร้อมใช้งาน

นายช่างเทคนิค

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูกรณ์ การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโอและโปรแกรมตกแต่งภาพ การใช้งานกล้องภาพนิ่ง และวีดิโอขั้นพื้นฐาน

เจ้าพนักงานการเกษตร

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกาเรมือง เศรษฐกิจ สังคม ความรู้ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงานราชการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับพืช การจัดการศัตรูพืช
 3. ความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆและอินเตอร์เน็ต

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. – 14 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 มิ.ย. 2563

สอบวันที่: 30 มิ.ย. 2563

ประกาศผลสอบ: 30 มิ.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการเกษตร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments