งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ค. -20 พ.ค. 2563

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ลิงค์: https://ehenx.com/7181/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการป่าไม้
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 พ.ค. – 20 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการป่าไม้

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ได้รับวุฒิปริญยาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษได้ดี

นักวิชาการป่าไม้

 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ?รแพนหนดะ ฯดดรแำ 
 3. มีความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งา่นสัญยาต่างๆ งานบัญชี งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงานแผนและติดตามแผน ด้านการบริหาร จัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 2. ศึกษา วิเคราะห์ แผนงาน และโครงการทั่วไป
 3. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านงานงบประมาณและแผนงาน
 4. งานร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ จัดเตรียมการประชุม เอกสารการประชุม จัดทำบันทึกและรายงานการประชุม
 5. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 6. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

นักวิชาการป่าไม้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ความรู้ ความสามารถทั่วไปด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 2. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์และการนำปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 3. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกียวข้องกับการอนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจขักร โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน โรงค้าไม้แปรรูป ค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์หรือไม้หวงห้าม
 4. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต การตรวจสอบ ควบคุมการทำไม้สวนป่าตามกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
 5. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การตรวจสอบพื้นที่
 6. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับคำขอการขออนุญาตออกใบเบิกทางป่าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ และการขออนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการรับคำขออนุญาต ตรวจสอบ ควบคุม การมีและใช้เลื่อยโซ่ยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ความรู้ด้านการจัดการทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด การส่งเสริมการแพร่ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเจรจาไกล่เกลี่ยและการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 9. ความรู้ด้านการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวก
 10. ความรู้ด้านกฎหมายป่าไม้ วิธีปฏิบัติทางปกครอง ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
 11. ความรู้ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คพช.) และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 12. ความรู้ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ อนุสัญญาระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดลำพูน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

นักวิชาการป่าไม้

 • ความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดลำพูน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
 • ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า
 • ความรู้เกี่ยวกับกหมายการป่าไม้ (พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484, พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507, พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545)
 • ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. – 20 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments