กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -5 มิ.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมประมง"

ลิงค์: https://ehenx.com/7169/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (สำนักงานจังหวัดตราด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 5 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดตราด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • หลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้สะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ รวบรวมข้อมูล จัเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ และให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชกา ทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและอุตสาหกรรม งานทะเบียนเกี่ยวกับเอกสารสิทธิต่างๆ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึก รายงาน การประชุม เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าพนักงานธุรการ

  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบลสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และงานบริการทั่วไป
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี
  • ความรู้เกี่ยวกับงานจัดเตรียมการประชุม รายงานการประชุมและงานเลขานุการ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
  • ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นเกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจังหวัดตราด สำนักงานจังหวัดตราด 409/4 หมู่ที่ 8 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 – 5 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.039511269

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments