สพฐ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 พ.ค. 2563

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.

ลิงค์: https://ehenx.com/7112/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจิตวิทยาโรงเรียน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 225
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ. เตรียมเปิดรับสมัครสอบนักจิตวิทยาโรงเรียน

ตามหนังสือที่ ศธ 04009/ว2019 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาทโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งครูผู้สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามหนงสือที่อ้างถึง แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนอัตราว่างพนักงานราชการ ตำหน่งครูผู้สอน และอัตราว่างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต และตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน ที่ว่างลงจากผู้ครองตำหน่งเดิมได้รับการบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16) ปี พ.ศ.2562 ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงวนไว้บริหารจัดการตามความสำคัญจำเป็น กรณีเร่งด่วน หรือเกลี่ยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสภาพความขาดอัตรากำลัง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ได้นำอัตราว่งพนักงานราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานส่งคืนพิจารณาจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรอัตราว่งพนงกานราชการ ตำหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เขตละ 1 อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนให้เป็นระบบมีกระบวนการดำเนินงานเป็นขั้นตอน นำไปสู่การพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยไม่มีออกกลางคัน โดยให้นำอัตราพนักงานราชการ ที่ได้รับจัดสรรไปกำหนดเป็นตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และดำเนินการสรรหาตามแนวทางสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. จัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอนให้โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนต่ำกว่า 120 คน) ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้นำอัตราที่ได้รับจัดสรรไปพิจารณาจัดสรรให้สถานศึกษาในสังกัด ตามแนวทางสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะใช้ตำหน่งที่ได้รับจัดสรรได้ เมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้วและไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่องค์กรกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประเภท : ทั่วไป

อัตราว่าง : 225 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจิตวิทยาโรงเรียน

มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่นๆ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

1.1 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.2 วิเคราะ์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมร์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา

1.3 ประเมิน สำรวจ วิิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบายทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศํกยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น

1.4 ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ

1.5 ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม

1.6 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น

1.7 ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

1.8 รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต

1.9 สรุปสถิติ รายานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทะิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน

3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทะฺ์ตามที่กำหนด

3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3 ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

4. ด้านการบริหาร

4.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.2 ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ประกาศรับสมัครโดยสำนักงานเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
ติดตามประกาศรับสมัครหน้าเว็บไซต์ของทุกเขตพื้นที่ สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.

แผนที่ | ประกาศ 1 | แหล่งที่มา |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments